İlçe Seçim Kurulu Başkanlığından Duyurulur

SARUHANLI İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞI ILAN

31 Mart 2024 Pazar günü yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimine esas olmak üzere; Başkanlığımızca dökümü alınan Muhtarlık Bölgesi Askı Listeleri 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00'de muhtarlık bölgeleri esas alınarak alt olduktan mahallelerde halkın kolaylıkla görüp okuyabileceği yerlerde askıya çıkarılacak ve 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat: 17.00'de askıdan indirilecektir.

Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerine yazılmak veya bu listelerde düzeltme yapmak ve eksikliği gidermek için 4 Ocak 2024 ila 17 Ocak 2024 tarihleri arasında;

I- a) Seçmen niteliğine sahip olduğu halde, muhtarlık bölgesi askı listesinde ismi bulunmayan,

b) 31/3/2006 tarihinde ve daha önce doğan (Yıl, ay ve günü gösteren, nüfus müdürlüğünce verilen, T.C. kimlik numarası bulunan ve kimlik bilgilerini içeren belgenin ibrazı gereklidir.),

c) Başka bir muhtarlık bölgesi askı listesinde yazılı olup da sürekli olarak oturmak amacı ile listenin askıya çıkarıldığı muhtarlık bölgesinde ikamet eden (Nüfus idaresince yerleşim yerleri değişikliği kontrol edilir.),

ç) Öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyen,

d) Muhtarlık bölgesi askı listesinde kendisine ait kimlik veya adres bilgilerinde yanlışlık yahut eksiklik bulunan,

e) 298 sayılı Kanun'un 36'ncı maddesi kapsamında Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden alınarak seçmen kütüğüne kaydedilen,

f) Nüfus olay bilgisi değişen (vatandaşlığın kazanılması, gaipliğin iptali gibi),

Türk vatandaşları, adres kayıt sistemine kayıt olmaları ve yukarıda belirtilen işlemleri yapabilmeleri için önce nüfus müdürlüğüne, sonra ilgili ilçe seçim kurulu başkanlığına başvururlar veya ilgili seçmenin talebi üzerine nüfus müdürlüklerince, onaylı dizi pusulasına eklenerek ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir.

II- a) Oy verme günü olan 31 Mart 2024 tarihi itibarıyla askerlikten terhis olan ya da asteğmenliğe, astsubay üstçavuşluğa nasbedilen ancak silah altında bulunmaları nedeniyle askı listesinde kaydı bulunmayan ve yine aynı nedenle kayıtları dondurulmuş bulunan (Terhis belgesi veya askerlik şubesince verilen belgenin veya görev belgesinin ibrazı gereklidir.),

b) Kasıtlı suç nedeniyle haklarında verilen mahkûmiyet kararları kesinleşmekle birlikte henüz ceza infaz kurumuna alınmayanlar, koşullu ya da denetimli serbestlikten yararlanarak salıverilenler ile uzun süreli hapis cezası ertelenen, 7456 sayılı Kanun'un 15'inci maddesi ile 5275 sayılı Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun'a eklenen geçici 10'uncu madde ile kalan cezaları denetimli serbestliğe çevrilenler ile 5275 sayılı Kanun kapsamında cezanın infazına başlanmadan veya ceza infaz edilmekte iken infazı ertelenen, durdurulan ya da geri bırakılan hükümlü (Bunların kayıtları dondurulmaz, Cumhuriyet başsavcılıklarından alınacak belgeyi ibraz etmek zorundadırlar.), c) 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 408'inci maddesinde belirtilen ve ayırt etme gücü olan ilgilinin yaşlılığı, engelliliği, deneyimsizliği veya ağır hastalığı sebebiyle işlerini gerektiği gibi yönetememesi sebeplerine bağlı olarak kendi istekleri üzerine verilen kısıtlama karan kesinleşen (Kararı veren mahkemeden alınacak onaylı karar örneğinin İbrazı gereklidir.)

ç) 4721 sayılı Kanun'un 407'nci maddesinde belirtilen; "Bir yıl veya daha uzun süreli özgürlüğü bağlayıcı bir cezaya mahkûm olan her ergin kısıtlanır." hükmü uyarınca kısıtlanan hükümlünün kısıtlılık hali, aynı Kanun'un 471'inci maddesindeki; "Özgürlüğü bağlayıcı cezaya mahkûmiyet sebebiyle kısıtlı bulunan kişi üzerindeki vesayet, hapis halinin sona ermesiyle kendiliğinden ortadan kalkar." hükmü gereğince hapis hal sona ermekle kısıtlılık halinin de sona ermesi sebebiyle seçmen olabilecek olan (Tahliyesine ilişkin Cumhuriyet başsavcılığından alacağı belgenin ibrazı gereklidir.),

d) 4721 sayılı Kanun'un 405 ve 406'ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı bulunanlardan, mahkemeden kesinleşme şerhli kısıtlılığın sona erme karan alan,Türk vatandaşları, listelere yazılmak veya seçmenlik durumunu oy kullanabilir duruma getirebilmek için ilgili ilçe seçim kurulu başkanlıklarına başvururlar.

III-a) Tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde kendisine ait kimlik bilgilerinde yanlışlık veya eksiklik bulunan,

b) Tutuklu veya taksirli suçlardan hükümlü olarak ceza infaz kurumlarında bulundukları halde askıya çıkartılan tutuklular ile taksirli suçlardan hükümlülere ilişkin askı listesinde yazılmamış bulunan (Bu durumda olan kişilerin adres bildirimleri 5490 sayılı Nüfus Hizmetleri Kanunu'nun 50'nci maddesinin altını fıkrası gereğince cezaevi idaresi tarafından nüfus müdürlüğüne yapılır.),

Türk vatandaşları, 5490 sayılı Kanun'un 50'nci maddesi hükmü gereği ceza infaz kurumları idaresi aracılığı ile yazılı olarak ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurabilir.

Bununla birlikte;

a) 4721 sayılı Kanun'un 405 ve 406'ncı maddelerindeki sebeplerle haklarında kısıtlama kararı kesinleşenler,almayanlar, b) Seçmen niteliğine sahip Türk vatandaşlarından MERNİS Adres Kayıt Sistemi'nde yer

c) 5490 sayılı Kanun'un 50'nci maddesi hükmü gereği askı süresi içinde Adres Kayıt Sistemine kaydoldukları halde ilçe seçim kurulu başkanlığına başvurmayanlar,

ç) İzinli olsalar bile silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler (yedek subay ve yedek astsubay öğrencileri dahil),

d) Taksirli suçlar dışında, kasıtlı suçlardan ceza infaz kurumunda bulunan hükümlüler (ceza infaz kurumundan firar edenler dahil),

e) 1 Ekim 2023 tarihinden askı süresinin bitiş tarihi olan 17 Ocak 2024 tarihine kadar olan süre içinde daha önce farklı bir kişi tarafından beyan edilen adresin, birlikte oturma gerekçesiyle yeniden beyan edilmesi ve beyan eden kişi ile halen o adreste oturan kişinin birlikte İlçe nüfus müdürlüğüne müracaat etmeleri halinde beyanda bulunan seçmenler (muvafakatli adres değişikliği için başvuruda bulunan seçmenler),listelere yazılamazlar.

Askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlı olan seçmenlerden kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunanlar, askı süresi (4 Ocak 2024- 17 Ocak 2024) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler bizzat veya 5490 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinde sayılanlar aracılığıyla, ilgili nüfus müdürlüğüne adres beyan formu ile birlikte elektrik, su, telefon, doğalgaz, internet abonelik sözleşmesi veya faturası, e-Devlet üzerinden alınan yukarıda sayılan belgeler onaylı dizi pusulasına eklenerek ilçe seçim kurulu başkanlıklarına aboneliğe İlişkin kare kodlu belge, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgelerden birisi ile başvururlar ve nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler veya talep üzerine nüfus müdürlüklerince gönderilir.

II- Bununla birlikte;

a) ilk defa veya yer değiştirmek suretiyle atanan kamu görevlileri adres değişiklik başvurularında atama belgesi ile birlikte başka herhangi bir belge aranmaksızın bizzat ilgili nüfus müdürlüğüne başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler veya ilgili seçmenin talebi üzerine nüfus müdürlüklerince atama belgesi onaylı dizi pusulasına eklenerek ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir.

b) 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup da askıya çıkarılan muhtarlık bölgesi askı listelerinde kayıtlarında yanlışlık veya eksiklik yahut nüfus olay bilgisi değişikliği bulunan veya askı süresi (4 Ocak 2024-17 Ocak 2024) içinde yerleşim yeri adresini değiştiren ve seçmen niteliğine sahip olduğu halde muhtarlık bölgesi askı listelerinde ismi bulunmayan kişiler, bizzat veya 5490 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinde sayılanlar aracılığıyla, ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu varsa ekleri ile birlikte ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler veya talep üzerine nüfus müdürlüklerince onaylı dizi pusulasına eklenerek ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir. Anılan kişilerden deprem sonrasında yerleşim yeri adresini değiştirenlerin, yerleşim yeri adresini yeniden genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlere taşımaları durumu da bu kapsamda değerlendirilir.

c) Askı süresi içerisinde bir başka yerleşim yerinden 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlere naklen atananlar atama belgesi ile birlikte ilgili nüfus müdürlüğüne başvurarak başka bir belge aranmaksızın nüfus müdürlüğünce tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunu, ekleri ile birlikte İlçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler veya talep üzerine nüfus müdürlüklerince atama belgesi onaylı dizi pusulasına eklenerek ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir.

Yerleşim yeri adresini başka ilçelere aldırmak isteyen seçmenler başvurularını, yukarıdaki belgeleri (elektrik, su, telefon, doğalgaz, internet abonelik sözleşmesi veya faturası, e-Devlet Üzerinden alınan aboneliğe ilişkin karekodlu belge, noter tasdikli kira sözleşmesi gibi belgeler) eklemek suretiyle askı süresi içinde herhangi bir yer nüfus müdürlüğünė de yapabilirler.

5490 sayılı Kanun'un 50'nci maddesinin dördüncü fıkrası gereği özel vekâletname ile başvuranlar sadece vekâlet veren adına adres beyanında bulunabilirler.

Askeri öğrenciler hariç, öğrenci olup, seçmen niteliğini taşıyan ve öğrenim gördükleri yerleşim birimlerinde oylarını kullanmak isteyenler; öğrenim gördükleri okuldan, o okulun öğrencisi olduklarına ve yurt müdürlüklerinden, yurtta kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yurtların bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler veya ilgili seçmenin talebi üzerine nüfus müdürlüklerince, sayılan belgeler onaylı dizi pusulasına eklenerek ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir.

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler dolayısıyla genel hayata etkili afet bölgesi olarak kabul edilen yerlerde kayıtlı olup, seçmen niteliğini taşıyan ve Adres Kayıt Sistemi Uygulama Yönergesi'nin 7'nci maddesi uyarınca "Diğer Adres" olarak belirtilen (yatılı okul, öğrenci yurdu, huzurevi, karavan, çadır, prefabrik evler, spor salonu, yurt, sosyal ve eğitim tesisleri gibi) yerlerde kalıp, kaldıkları yerleşim yeri adresinde oylarını kullanmak isteyenler orada kaldıklarına ilişkin alacakları belgeler ile kaldıkları yerin bağlı bulunduğu ilgili nüfus müdürlüklerine bizzat başvururlar ve tescil edilen adrese ilişkin imzalı ve onaylı adres beyan formunun bir örneği ve eklerini ilçe seçim kurulu başkanlığına teslim ederler veya ilgili seçmenin talebi üzerine nüfus müdürlüklerince, sayılan belgeler onaylı dizi pusulasına eklenerek ilçe seçim kurulu başkanlıklarına gönderilir.

Nüfus müdürlüklerince diğer adres (ikinci adres) beyanı alınarak yapılan tesciller kayıt için yeterli değildir. Diğer adresinde oy kullanmak isteyen seçmenlerin, nüfus müdürlüklerine başvurmak suretiyle, diğer adreslerini yerleşim yeri adresi olarak tescil ettirmeleri gerekir.

Askı süresince posta ile yapılacak müracaatlar ile muhtarlık bölgesi askı listelerinin indirilme tarihi olan 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00'den sonra yapılan başvurular ilçe seçim kurullarınca hiçbir suretle dikkate alınmaz.

Askı dönemi içinde görme ve ortopedik engelli seçmenlerin engellilik beyan formu ile bizzat veya bir yakını tarafından ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurmaları gerekir. ("Engelli Beyan Formu", www.ysk.gov.tr internet adresinden alınabilir.)

Seyyar sandıklarda oy kullanabilmeleri için, hastalığı veya engeli sebebiyle yatağa bağımlı olan seçmenlerin bir yakını tarafından www.ysk.gov.tr internet adresinde bulunan veya ilçe seçim kurullarından temin edilecek "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile ilçe seçim kurulu başkanlığına veya ilçe seçim kurulu başkanlığına gönderilmek üzere muhtarlığa başvurulan, askı başlangıç tarihi olan 4 Ocak 2024 Perşembe günü saat 08.00 ile 17 Ocak 2024 Çarşamba günü saat 17.00 arasında yapılır. Bu başvuruda; "Seyyar Sandık Kurulu Talep Formu" ile birlikte "engeli nedeniyle yatağa bağımlı olduğu" veya "hastalığı sebebiyle yatağa bağımlı olduğu" ibaresinin yer aldığı sağlık sağlık raporunun ibrazı gereklidir. Ancak son genel seçimde kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilerek seyyar sandık seçmen listesine dahil edilmiş seçmenler ile Sağlık Bakanlığından elektronik ortamda alınan verilerden kalıcı olarak yatağa bağımlı olduğu tespit edilen seçmenlerden müracaatları halinde "Seyyar Sandık Seçmen İşlemleri (SEC_024)" ekranından seçmene ait rapor bilgileri kontrol edilerek yeniden sağlık raporu istenmez.

298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun'un 40. maddesi uyarıca ilan olunur.

 

Zehra YÜKSEL

İlçe Seçim Kurulu Başkanı