Etik Kurul

2021 YILI

ETİK KOMİSYONU RAPORU

 KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULU KURULMASI HAKKINDA

 

Etik Komisyonumuzun Teşkili ve Görevleri:

 

13/04/2005 tarihli ve 25785 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 29 uncu maddesi gereğince;

Belediye Başkanlığımızca Etik Kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmek üzere Etik Komisyonu oluşturulmuştur.

Etik Komisyonunun görevi kurum ve kuruluşlarda, etik kültürünü yerleştirmek ve geliştirmek, personelin etik davranış ilkeleri konusunda karşılaştıkları sorunlara ilişkin olarak tavsiyelerde ve yönlendirmede bulunmak ve etik uygulamaları değerlendirmektir.

 

Saruhanlı Belediyesi Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkelleri ile Başvuru Usul ve Esasları hakkında yönetmelik 25 inci maddesinde Etik Komisyonu üyelerinin görev süreleri, Belediye Başkanının seçim dönemi ile sınırlıdır. Ancak Belediye Başkanı komisyon üyelerini gerek duyduğunda değiştirebilir.

 

Etik komisyonu, Başbakanlık Kamu Görevlileri Etik Kurulu ile işbirliği içinde çalışmaktadır.

 

Kamu Görevlileri Etik Kurulumuz her yıl 25 Mayıs gününün, ülke genelinde “Etik Günü” aynı günün yer aldığı haftanın da “Etik Haftası” olarak kutlanmasını kararlaştırmıştır.

 

ETİK DAVRANIŞ İLKELERİ

 

Görevin yerine getirilmesinde kamu hizmeti bilinci

Halka hizmet bilinci

Hizmet standartlarına uyma

Amaç ve misyona bağlılık

Dürüstlük ve tarafsızlık

Saygınlık ve güven

Nezaket ve saygı

Yetkili makamlara bildirim

Çıkar çatışmasından kaçınma

Görev ve yetkilerin menfaat sağlamak amacıyla kullanılmaması

Hediye kabul etme ve verme

Bilgi ve belgelerin muhafazası ile gizliliği

Savurganlıktan kaçınma

Saydamlık ve katılımcılık

Sosyal Sorumluluk ve Çevreye Saygı

 

KOMİSYON ÜYELERİMİZ

 

Başkan: Hüseyin BAYSAL (Belediye Başkan Yardımcısı)

İrtibat: (0236) 3573470-132

Komisyon Üyesi: İsmet KOÇ (Yazı İşleri Müdürü)

İrtibat: (0236) 3573470-135

Komisyon Üyesi: Cemil HACI (İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü)

İrtibat: (0236) 3573470-156

 

Komisyon üç kişiden oluşmuş olup, Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin BAYSAL ’ın başkanlığında Yazı İşleri Müdürü İsmet KOÇ ile İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürü Cemil HACI’nın katılımıyla üç ayda bir toplanmaktadır.

Komisyonun sekretarya hizmetleri Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü tarafından yerine getirilmektedir.

 

ETİK KOMİSYONU FAALİYETLERİ

 

Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile başvuru usul ve esasları hakkındaki Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Ek-1 Kamu Görevlileri Etik Sözleşmesi tüm personele imzalatılarak özlük dosyalarına konulmuştur.

Göreve yeni başlayan personele de görevine başladığı tarihten itibaren imzalatılarak özlük dosyalarına konulmaktadır.

Ayrıca yeni göreve başlayan Aday Memurlara “Adaylık süresinde verilen hizmetçi eğitimlerde” Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile ilgili eğitim verilmektedir.

25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Görevlileri Etik Kurulu Kurulması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 3 ve 7 nci maddelerine dayanılarak hazırlanan ve 13.04.2005 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin Kurumsal Etik İlkeleri başlıklı 26. Maddesi gereğince yürütmekte olduğumuz hizmet ile ilgili olarak etik davranış ilkelerinin tespitine yönelik Başkanlığımız birimlerinin görüş ve önerilerini almak üzere belediyemizde çalışma başlatılmıştır.

Başkanlığımızda çalışan tüm personelin Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte belirtilen esas ve usullerin en iyi şekilde uygulanabilmesini sağlamak ve aynı zamanda Etik Davranış ilkeleri ile ilgili bir kurum kültürü oluşturmak amacıyla Eğitim Müdürlüğü tarafından “İş Ahlakı ve Görev Sorumluluğu” ile ilgili memur, işçi ve sözleşmeli personel ve ilk kademe yönetici personele yönelik Hizmetçi Eğitimler verilmiştir.

Kamu Görevlileri Etik Kurulu Başkanlığının “etik gov.tr” web adresinden Yayınlarından “Çocuklar için Hikâyeler, Afişler –Posterler ve Etik Değerle İlgili Karikatürler” belediyemiz web sitesinden yayınlanması sağlanmıştır.

Kamu Görevlileri Etik Kurulunun 2021/81 nolu Sosyal Medya ile ilgili “İlke Kararı” belediyemiz web sitesinden yayınlanması sağlanmıştır.

Komisyon olağan toplantılarını her dört ayda bir Ocak, Mayıs ve Eylül aylarının ilk pazartesi günü Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin BAYSAL’ın odasında yaparak çalışmalarını sürdürür.

Sonuç olarak; 2022 yılında da belediyemizde etik bilincin artırılması ve etik kültürünün yerleştirilmesi için çalışmalarımıza devam edilecektir.

 

SARUHANLI BELEDİYESİ ETİK KOMİSYONUNA BAŞVURU

 

Sayın Başvuru Sahibi,

Saruhanlı Belediyesi Etik Komisyonuna yapacağınız başvurunuzu, 5176 sayılı Kanun ile buna Kanun’a dayanılarak hazırlanan Kamu Görevlileri Etik Davranış İlkeleri ile Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yapabilmek için lütfen aşağıdaki hususlara dikkat ediniz.

 

Saruhanlı Belediyesi Etik Komisyonuna Nasıl Başvuruda Bulunabilirsiniz?

Saruhanlı Belediyesi Etik Komisyonuna Kimler Başvuruda Bulunabilir?

 

3071 sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına dair Kanunda belirlenen esaslara göre, medeni hakları kullanma ehliyetine sahip Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşları ile Türkiye’de oturan yabancı gerçek kişiler başvuruda bulunabilirler.​

Tüzel kişiler (kurumlar, sendikalar, dernekler vb.) başvuruda bulunamazlar.

Saruhanlı Belediyesi Etik Komisyonuna posta yoluyla başvuruda bulunabilirsiniz;

Saruhanlı Belediyesi İnsan Kaynakları Müdürlüğü Saruhan Mahallesi, Eşref Ozan Sokak, No:1 Saruhanlı/MANİSA Hizmet Binası adresine posta yoluyla dilekçe göndererek,

 

EKLERİ                        :

AFİŞLER-POSTERLER

KARİKATÜRLER

KAMU GÖREVLİLERİ ETİK KURULUNUN 2021/81 NOLU SOSYAL MEDYA İLE İLGİLİ “İLKE KARARI”

 

ETİK KOMİSYONU-2021 RAPORUNU DETAYLI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN…