01/04/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

01/04/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 01/04/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI

OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ, Ali KARACA, İlhan UYKUN, Cemal Gürsel MERTER,Adil KARADAĞ, Hüseyin ÇELİK, Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Hasan AYDIR, Ahmet GÖÇMEN, Bayram Gür DEMİR, Ramazan MURDAN, Eşref DOĞRUKIRAN, Mehmet Ali CANBAZ, Bayram KARABAŞ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN Ayşe OĞUZ’ un katılımı, Gürcan CENGİZ, Mustafa Ercan BİLGİÇ’in mazeret belirterek toplantıya katılmaması sonucu 2 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 41

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden 2021 yılı çalışma dönemine ait Belediye Başkanı tarafından sunulan faaliyet raporu Belediye Meclisinin 01.04.2022 tarihinde yapılan olağan meclis toplantısında oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No:42

Özü: Belediye Meclisimizin 07.01.2022 tarih 1 sayılı kararı oluşturulan Denetim Komisyonunun Belediyemizin 2021 yılı gelir ve giderleri, hesap ve işlemleri ile ilgili hazırlamış olduğu “Denetim Komisyon Raporu” 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince belediye meclisinde okundu.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:43

Özü: İzmir Çiğli Belediyesinin 04.03.2022 tarih ve 22 sayılı kararıyla Belediyelerin yetki ve sorumluluk alanlarına giren konularda Belediyemiz ile İzmir Çiğli Belediyesi arasında ekonomik ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi, kültür, sanat ve spor gibi faaliyetler ve projeler geliştirmek, ihtiyaç fazlası araç, gereç, makine ve teçhizat bakımından yardımlaşmak, arsa, bina ve benzeri tesisler yapmak, yaptırmak gibi belediyecilik hizmetlerinin sağlanması amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunun 18. maddesinin "p" bendine göre İzmir Çiğli Belediyesi ile Belediyemiz arasında Kardeş Kent ilişkisi kurulmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:44

Özü: Belediye meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda, işarı oylama usulüne göre yapılan oylama sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden, belediyemizde 5 kişiden oluşan, bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kent Estetiği Komisyonu, Esnaf-Ticaret-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu oluşturulmasına, komisyonların yasada öngördüğü şekilde siyasi partilerin mecliste temsil oranına göre belirlenmesine, oylamanın işari oyla yapılmasına karar verilmiş olup, işari oyla yapılan seçimler sonucunda;

a) Plan ve Bütçe Komisyonuna;                                     b) İmar  Komisyonuna;     

    1) ALİ KARACA                                                                   1) AHMET GÖÇMEN             

               2) ALİ ÇELEMEN                                                                    2) CAVİT YARALI

               3) CEMAL GÜRSEL MERTER                                             3) İLHAN UYKUN

               4) EŞREF DOĞRUKIRAN                                                      4) MEHMET HALİL CANBAZ

               5) BAYRAM GÜR DEMİR                                                     5) BAYRAM KARABAŞ

                         c) Hukuk Komisyonuna;                                                      d) Kent Estetiği Komisyonuna;          

   1) CAVİT YARALI                                                                1) CEMAL GÜRSEL MERTER

              2) AHMET ZEKİ BOZKAYA                                           2) ALİ KARACA

              3) ADİL KARADAĞ                                                                  3) GÜRCAN CENGİZ                   

  4) ESAT RAŞİT HAÇİN                                                    4) AYŞE OĞUZ

              5) RAMAZAN MURDAN                                        5) OSMAN GÜMÜŞGÖNÜL                                            

e) Esnaf-Ticaret-Tarım ve Hayvancılık                         d) Engelliler ve Kadın Hakları

                             Komisyonuna:                                                                   Komisyonuna;

  1) ADİL KARADAĞ                                                                 1) İLHAN UYKUN  

  2) İLHAN UYKUN                                                                    2) ALİ KARACA     

  3) HASAN AYDIR                                                                    3) ÖZGÜR GÖKTOPRAK     

  4) ŞERAFETTİN YÜNCÜOĞLU                                      4) AYŞE OĞUZ                                     

  5) MUSTAFA ERCAN BİLGİÇ                                             5) MEHMET HALİL CANBAZ          

  Belediye Meclisimizin 01.04.2022 tarihinde yapılan olağan toplantısında oy birliği ile seçildiler. 

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:45

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince Encümen Üyeleri seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda Mustafa ARGUZ (23) oy, Suat KARATAŞ  (23) oy, alarak Belediye Meclisimizin 01.04.2021 tarihinde yapılan olağan toplantısında Encümen üyeliğine seçildiler.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:46

Özü: Plan ve Bütçe Komisyonunun 08.03.2022 tarih ve 8 sayılı kararı doğrultusunda İlçemiz Kayışlar, Lütfiye Adiloba ve Paşaköy Mahallesinde bulunan düğün salonlarının 2022 yılı içerisindeki ücret tarifelerinin kararda belirlendiği şekilde uygulanmasına, belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:47

Özü: İlçemiz Gümülceli Mahallesinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 194 ada 6 parselde bulunan Gümülceli Mahallesi Çarşı Cami'nin bahçesindeki dernek binası ve misafirhanenin tamirat ve tadilatı ile Cami'nin giriş kısmı sağ tarafında bulunan alana İmam Odası yapılması talebi ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesine istinaden Belediyemizce dernek binası ve misafirhanenin tamirat ve tadilatı ile Cami'nin giriş kısmı sağ tarafında bulunan alana İmam Odası yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:48

Özü: 01.10.2021 Tarih ve 77 sayılı Meclis kararı ile satış yetkisi alınan mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Appak Mahallesi tapunun (eski) 965 parselindeki taşınmaz yapılan ifraz sonucu 0 ada 1137 ve 0 ada 1138 parsel olarak değişmiştir; Ayrıca mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Halitpaşa mahallesi tapunun 211 ada 17 parselinde kayıtlı taşınmazda da yapılan ifraz sonucu oluşan 211 ada 19 parselin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp kararda mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların;

 a)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

                b)Satışına karar verilen kararda mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi

Karar No:49

Özü: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 22.11.2021 tarih ve 37343248 sayılı yazısına istinaden İlçemiz Adiloba mahallesi tapunun 4 ada 1 parsel ve 0 Ada 1148 parselinde Harita Mühendisi Güven DEMİRŞAH tarafından yapılan tevhit ve ifraz işlemi sonucu oluşan yeni parsellerin Ek'te Beyannamede B harfi ile gösterilen alanda Saruhanlı Belediyesi ile C harfi ile gösterilen alanda Maliye Hazine'si adına Taksim Sözleşmesi yapılmasına, oy birliği ile karar verildi     

Gündemin 10. Maddesi

Karar No:50

Özü: Belediye Meclisimizin 04.02.2022 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havale edilen ve İmar Komisyonunun 10.03.2022 tarih ve 8 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi, Pazar Yeri Sokak, İmam Hatip Lisesi ve DSİ Kanalı arasında bulunan ve yaklaşık 11 yıldır mahkemesi devam eden imar adalarında mahkemenin plan yapılaşma şartları da dikkate alınarak planlanabilmesi için 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. Söz konusu alanda yapılacak olan imar planı çalışmalarının devam edebilmesi için konunun İmar Komisyonunda değerlendirilmesine devam edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesi

Karar No:51

Özü: Belediye Meclisimizin 04.03.2022 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havale edilen ve İmar Komisyonunun 10.03.2022 tarih ve 9 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Yılmaz Mahallesi ve Şehitler Mahallesini kapsayan meydan çevresi, Atatürk Caddesi yapılaşma yoğunluğu ile mevcut yola göre imar planının uyumlu hale getirilmesi, imar planında sağlık tesisi olarak planlanan alanın ve etrafının ihtiyacına yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. Söz konusu alanda yapılacak olan imar planı çalışmalarının devam edebilmesi için konunun İmar Komisyonunda değerlendirilmesine devam edilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir.

 

 

 

 

Gündemin 12. Maddesi

Karar No:52

Özü: Belediye Meclisimizin 04.03.2022 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak üzere İmar Komisyonuna havale edilen ve İmar Komisyonunun 10.03.2022 tarih ve 10 sayılı kararı doğrultusunda,    a)İlçemiz Merkez Cengiz Topel Mahallesi DSİ kanalı, Çok Programlı Anadolu Lisesi, Sarıkız Sulama Birliği ve yeni hastane alanı arasında bulunan alanda mahalle alanı ihtiyaçlarına ve lise eğitim alanı ihtiyacına yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit  edilmiştir. Söz konusu alanda 254 ada 4 parsel sayılı taşınmaz Resmi Tesis Alanı olarak planlanmıştır. 254 ada 6 parsel sayılı taşınmaz Belediye Hizmet Alanı olarak planlanmıştır. İki parselin fonksiyonunun söz konusu alanda hizmet açısından yer değiştirilmesine ve söz konusu "Belediye Hizmet Alanı ve Resmi Tesis Alanı" için öncelikle MPYY üçüncü bölümdeki Mekânsal Plan Kademelenmesi ve Genel Esaslar Madde 6/2’de “Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.” belirtilmiştir. Bu maddeye istinaden 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması gerekmektedir. Nazım İmar Planı değişikliğinin 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı paftası üzerinde hazırlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine;

b) Ayrıca 254 ada 4 parsel ve 254 ada 6 parsel dışında kalan alan için yapılacak olan imar planı çalışmalarının kurum görüşlerinin toplanmasıyla birlikte devam edebilmesi için konunun İmar Komisyonunda değerlendirilmeye devam edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 13. Maddesi (Ek Gündem:1)

Karar No:53

Özü: Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca talep edilen mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Bahadır Mahallesi Tapunun 109 Ada 6 parselinde kayıtlı 381,47 m2' lik Mezarlık vasıflı taşınmazın 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasının (s) bendine göre; Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlık tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek Büyükşehir Belediyesinin görev yetki ve sorumluluk alanında olduğundan, devir tasfiye ve paylaştırma komisyonunda konu edilmeyen Bahadır Mahallesi tapunun 109 Ada 6 parselin 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 75. maddesinin (d) bendi gereğince taşınmazın Manisa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 14. Maddesi (Ek Gündem:2)

Karar No:54

Özü: Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca talep edilen mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Taşdibi Mahallesi Tapunun 0 Ada 639 parselinde kayıtlı 1088,00 m2' lik Tarla vasıflı taşınmazın 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasının (s) bendine göre; Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlık tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek Büyükşehir Belediyesinin görev yetki ve sorumluluk alanında olduğundan, devir tasfiye ve paylaştırma komisyonuna konu edilmeyen Taşdibi Mahallesi tapunun 0 Ada 639 parselinde kayıtlı 1088,00 m2' lik Tarla vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunu' nun 75. maddesinin (d) bendi gereğince taşınmazın Manisa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 15. Maddesi (Ek Gündem:3)

Karar No:54

Özü: Ortağı olduğumuz SARBEL Danışmanlık Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt Akaryakıt Turizm Ulaşım Basın Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 20.04.2022 tarihli olağan genel kurulunda Saruhanlı Belediyesini temsil etmek üzere genel kurula adımıza katılacak ve yönetim kuruluna seçilmemiz halinde de tüzel kişiliğimizi temsilen hareket etmek üzere Belediye Personelimiz Mehmet ERBİL’in görevlendirilmesine, Belediye Meclisimizin 01.04.2022 tarihinde yapılan toplantısında oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Mustafa ARGUZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi