03/06/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

03/06/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 03/06/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI

OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ, Cemal Gürsel MERTER, Hasan AYDIR, Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Gürcan CENGİZ, Adil KARADAĞ, Bayram Gür DEMİR, Bayram KARABAŞ, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, Eşref DOĞRUKIRAN, Mehmet Halil CANBAZ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Ayşe OĞUZ’ un katılımı, İlhan UYKUN’un mazeret belirterek toplantıya katılmaması sonucu 1 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

 

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 72

Özü: İlçemiz Büyükbelen Mahallesi Avcılar ve Atıcılar Kulübünün düzenlemiş olduğu Trap atışlarında başarı elde edecek yarışmacılara 5393 sayılı Kanunun 14. maddesinin (b) bendi hükümleri doğrultusunda trap atışı için gerekli trap atış plağı v.b malzemelerin belediyemizce temin edilerek trap atışlarında başarı gösterecek 2 sporcuya birer çeyrek altın ödülü verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No:73

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.05.2022 tarih ve 14 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Yılmaz Mahallesi ve Şehitler Mahallesini kapsayan meydan çevresi, Atatürk Caddesi yapılaşma yoğunluğu ile mevcut yola göre imar planının uyumlu hale getirilmesi, imar planında sağlık tesisi olarak planlanan alanın ve  etrafının ihtiyacına yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. Söz konusu alanda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan yazışmalar devam ettiğinden, yapılacak olan imar planı çalışmalarının devam edebilmesi için konunun komisyonda kalmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:74

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.05.2022 tarih ve 15 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 209 ada 5 parsel sayılı taşınmazda Türkan IŞIK tarafından Engelli Bakım Merkezi yapılabilmesi için Sosyal Tesis Alanı alanına yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması talebi tespit edilmiştir. Söz konusu alana uygun olarak planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı gözetilerek planlanması imar ve bayındırlık komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Hacırahmanlı Mahallesi 209 ada 5 parselin “Özel Sosyal Tesis Alanı” olarak planlanmasına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:75

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.05.2022 tarih ve 16 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Koldere Mahallesi sınırları içerisinde İlköğretim Tesis Alanı olarak planlanan alan ile ilgili; İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 19.11.2021 tarih ve 37224664 sayılı yazısında, İlçemiz Koldere Mahallesi Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan 301 ada 22 parsel sayılı taşınmazın üzerinde Koldere Cumhuriyet İlkokulu bulunan "İlköğretim Tesisleri Alanı" olarak planlı olması ancak taşınmazın imar planı sınırı ile parsel sınırı birbirine uymadığından okul alanı yapımına uygun hale getirilmesi bildirilmiştir. İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün 02.03.2022 tarih ve 44799869 sayılı yazısında belirtilen hususlar dikkate alınarak 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. İlköğretim tesis alanı ve çevresinin; planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı gözetilerek planlanmasına imar ve bayındırlık komisyonumuzca oy birliği ile karar verilmiştir. Söz konusu alan için öncelikle MPYY üçüncü bölümdeki Mekânsal Plan Kademelenmesi ve Genel Esaslar Madde 6/2’de  “Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası  kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.” belirtilmiştir. Bu maddeye istinaden 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması gerekmektedir. Nazım İmar Planı değişikliğinin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı paftası üzerinde hazırlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.  

 

 

 

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:76

Özü: "İzmir Bölge İdare Mahkemesi 7. İdari Dava Dairesinin 20.04.2022 tarih, 2022/307 E.- 470 K. sayılı kararı" hakkında meclisin bilgilendirilmesi yapıldı.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:77

Özü: Halitpaşa Mahallesi Sanayi Dükkanları Yapım İşinin yılı içinde tamamlanamayacağından 5393 sayılı kanunun 67 maddesi ve 5018 sayılı kanunun 28 maddesine istinaden "Gelecek Yıllara Yaygın Hizmet Yüklenmeleri” kapsamında 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddelerine istinaden Sanayi Dükkanları Yapım İşinin yıllara sari ihale edilmesine oy birliği ile karar verildi.  

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:78

Özü: Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.05.2022 tarih ve 06 sayılı kararı doğrultusunda İlçemiz Merkez Kapalı Pazaryeri Acar Sokak içerisinde ayakkabı ve züccaciye işi ile uğraşan pazarcı esnafı için boyu 4 metre eni yolun durumuna göre reyon başına yıllık bazda olmak şartı ile 1.000 TL. Karşılığında pazarcı esnafına verilmesine,  oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:79

Özü: Plan ve Bütçe Komisyonunun 13.05.2022 tarih ve 07 sayılı kararı doğrultusunda İlçemiz Kapalı Pazaryeri Nalburiye işi ile uğraşan pazarcı esnafı için boyu 4 metre eni yolun durumuna göre reyon başına yıllık bazda olmak şartı ile 1.000 TL. Karşılığında pazarcı esnafına verilmesine,  oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi (Ek Gündem:1)

Karar No:80

Özü: İlçemiz Bedeller Mahallesi tapunun 117 Ada 1 Parselinde kayıtlı Mera vasıflı taşınmaz üzerinde Belediyemizce Kiraz Alım Yeri,  Mesire Alanı ve Çok Amaçlı Salon inşaatı yapılması planlandığından taşınmazın tahsisi için 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin (c) bendi gereğince Kamu yatırımı kapsamına alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi (Ek Gündem:2)

Karar No:81

Özü: Manisa Büyükşehir Belediyesi Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığınca talep edilen mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gözlet Mahallesi Tapunun 0 Ada 515 parselinde kayıtlı 92.000 m2' lik tarla vasıflı taşınmazdaki 20.000 m2'lik Belediye hissesini Mezarlık olarak kullanılmak üzere 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasının (s) bendine göre; Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlık tesis etmek, işletmek, işlettirmek, defin ile ilgili hizmetleri yürütmek Büyükşehir Belediyesinin görev yetki ve sorumluluk alanında olduğundan, devir tasfiye ve paylaştırma komisyonuna konu edilmeyen Gözlet mahallesi 515 parselin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (d) bendi gereğince "kendilerine ait taşınmazları asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahalli idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına devredebilir veya süresi 25 yılı geçmemek üzere tahsis edebilir" denildiğinden söz konusu taşınmazın bedelsiz olarak Manisa Büyükşehir Belediyesine devir edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesi (Ek Gündem:3)

Karar No:82

Özü: Mülkiyeti Belediyemiz ile hisseli İlçemiz Heybeli  mahallesi tapunun 149 ada 5  parselinde kayıtlı taşınmaz üzerinde yapılan cins değişikliği ve ifraz işlemi sonucu oluşan yeni parsellerin, ekli beyannamede (A) ile gösterilen  149 ada 22 parselin Mediha GÜLEÇ, Halil KULAKMAN, Ayhan ERKİL ve Fatma DEDEŞ ile hisseli, (B) ile gösterilen 149 ada 23 parselin daha sonra Manisa Büyükşehir Belediyesine Mezarlık alanı olarak devredilmek üzere Belediyemize, (C) ile gösterilen 149 ada 24 parselin Belediyemize ve (D) ile gösterilen 149 ada 25 parselin Belediyemiz adına Tapu tescillerinin yapılabilmesi için gerekli Taksim sözleşmesi veya trampa işlemlerinin yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 12. Maddesi (Ek Gündem:4)

Karar No:83

Özü: Belediyemizce 2022 yılı içinde yapılması planlanan “ 30 Ağustos Zafer Bayramı” “7 Eylül 2022” ilçemizin Düşman işgalinden Kurtuluşunun 100. yılı programı ile her yıl düzenlenen patenti belediyemize ait “Altın Üzüm ve Kültür Festivali" etkinliklerinin yapılmasına oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

 

 

 

 

Gündemin 13. Maddesi (Ek Gündem:5)

Karar No:84

Özü: Manisa Cihan Pehlivanı Koca Yusuf Kültür Derneği Başkanı Süleyman TUNA' nın 02.06.2022 tarihli dilekçesine istinaden Bulgaristan’ının Şumnu ili, Hitrino (Şeytancık) ilçesi ile Saruhanlı İlçesi arasında 5393 sayılı Belediye Kanununun Yurt dışı ilişkileri başlıklı 74. maddesi aynı Kanun'un Belediye Meclisinin görevlerini düzenleyen 18. maddesinin birinci fıkrasının (p) bendine 1173 sayılı Milletlerarası Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkında Kanunun 1. Maddesine istinaden Bulgaristan'nın Şumnu ili, Hitrino (Şeytancık) Belediye Başkanlığı ile Saruhanlı Belediye Başkanlığı arasında Belediye kültürel bağların geliştirilmesi beşeri ilişkilerinin tesis edilmesi amacıyla kardeş kent ilişkisi kurulmasına, oy birliği ile karar verildi.

 

 

07/06/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTISI 2.BİLEŞİMİ TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 07/06/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI

OLAĞAN TOPLANTISI 2.BİLEŞİMİ TUTANAK ÖZETLERİDİR

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısı 2.bileşimini yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ, Cemal Gürsel MERTER, İlhan UYKUN, Hasan AYDIR, Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Gürcan CENGİZ, Adil KARADAĞ, Bayram Gür DEMİR, Bayram KARABAŞ, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, Eşref DOĞRUKIRAN, Mehmet Halil CANBAZ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Ayşe OĞUZ’ un katılımı ile eksiksiz toplanıp, saat 13:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından bileşim açıldı.

Gündemin 14. Maddesi (Ek Gündem:6)

Karar No:85

Özü: İlçemiz Hatıplar Mahallesi mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 1231 parselde bulunan lojmanın eksikliklerinin tamamlanması talebi ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. a maddesine istinaden eksiklerin belediyemizce tamamlanmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 15. Maddesi (Ek Gündem:7)

Karar No:86

Özü: 2014 tarih ve 79 sayılı Belediye Meclis kararı varsa önceki dönem, bu dönem içerisinde alınan encümene yetki verilmesi kararının iptaline bundan böyle belediye başkanınca satışına karar verilen taşınmazların ada, pafta, parselleri ve rayiç değerleriyle birlikte her taşınmaz için ayrı ayrı olmak üzere satışının, takasının ve kiralanmasının meclise getirilmesi ile ilgili önerge oy çokluğu ile ret edildi.

Gündemin 16. Maddesi (Ek Gündem:8)

Karar No:87

Özü: İlçemiz Saruhanlı Merkez tapunun 143 ada 1 parselinde kayıtlı 38.157 m2'lik taşınmazın 26.000 m2'lik kısmına, İlçemiz Büyükbelen mahallesi 146 ada 43 parseldeki 1026.685,76 m2'lik taşınmazın 240.000 m2'lik kısmına Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüzce ekilen buğdayların hasat zamanı geldiğinden elde edilen ürünlerin 15 tonunun Belediye Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Yönetmeliğine uygun olarak ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere Belediyemiz Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne verilmesine,  geri kalan buğdayların yasal mevzuat çerçevesinde satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 17. Maddesi (Ek Gündem:9)

Karar No:88

Özü: Belediye Sosyal Tesisler Kafeterya İşletmesi dahilinde 2022 yılı için belirlenen ücretlerden yüzme kursu, voleybol ve badminton ücretlerinin yeniden güncellenmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 18. Maddesi (Ek Gündem:10)

Karar No:89

Özü: Belediye Meclis Üyelerinin meclise şifai olarak sunduğu "2022 yılı içinde Belediyemizce yapılacak yatırımlara finans sağlamak üzere 2022 yılında satışı yapılacak taşınmazların belirlenmesi" ile ilgili önergenin Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

 

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi