18/07/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

18/07/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 18/07/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Cemal Gürsel MERTER, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ, Ali ÇELEMEN, Gürcan CENGİZ, İlhan UYKUN, Hasan AYDIR, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Adil KARADAĞ, Eşref DOĞRUKIRAN, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Bayram Gür DEMİR, Bayram KARABAŞ, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, Mehmet Halil CANBAZ, Ayşe OĞUZ’ un katılımı, Ahmet Zeki BOZKAYA’nın mazeret belirterek toplantıya katılmaması sonucu 1 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

 

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 99

Özü: Belediye Meclisimizin 01/07/2022 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 06/07/2022 tarih ve 9 sayılı 2022 Yılı bütçesine ek ödenek verilmesi ile ilgili komisyon raporu doğrultusunda 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunun 19.Maddesinin son fıkrası ve Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 37. Maddesi hükümlerine göre Belediyemiz 2022 yılı bütçesine İller Bankası hisseleri baz alınarak 35.000.000,00 TL ek gelir 31.727.000,00 TL.(Otuzbirmilyonyediyüzyirmiyedibintürklirası) ek ödenek verilmesine ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununun 25. maddesi gereğince onaylanmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine,  oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No:100

Özü: Belediye Meclisimizin 07.06.2022 tarihinde yaptığı Olağan toplantısı 2. bileşiminde 07.06.2022 tarih ve 89 sayılı meclis kararıyla tetkik ve rapora bağlanmak üzere plan ve bütçe komisyonuna havale edilen ve plan ve bütçe komisyonunun 13.06.2022 tarih ve 8 sayılı raporu doğrultusunda  "2022 yılı içinde; Belediyemizce yapılacak yatırımlara finans sağlamak üzere 2022 yılında satışı yapılacak taşınmazların belirlenmesi" hususunda satışı yapılması planlanan taşınmazların belediye encümenince satış işlemi yapılma kararı verilmeden önce konu hakkında şifai olarak belediye meclis üyelerinin bilgilendirilmesinin kabulüne, belediye meclisimizce (15) kabul oyuna karşı (10) red oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

 

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:101

Özü: Belediye Meclisimizin 04.03.2022 tarih 27 nolu kararında İlçemiz Paşaköy Mahallesi 205 adanın cephe aldığı yollar incelendiğinde iki farklı yapılaşma şartı getirildiğinden mevcut teşekkül de dikkate alınarak yapılaşma yoğunluğu değiştirilmeden yapılaşma şartlarının düzenlenmesine yönelik planlanması ile ilgili 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5000 ölçekli  Nazım  İmar  Plan değişikliği belediye meclisimizce onaylanmıştır. İlgili meclis kararında sehven yapılan bu hatanın 1/5000 ve 1/1000 ölçekli olarak değil sadece 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği olarak belediye meclisimizce onaylanmasına, 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:102

Özü: Belediye Meclisimizin 19.10.2021 tarih ve 87 sayılı kararına istinaden 10 dönüme kadar arazisi bulunan dar gelirli ihtiyaç sahibi çiftçilerimize buğday tohumu ve zeytin kasası dağıtımı yapılmıştır. Dağıtım faaliyeti sonucu belediyemiz stoklarında kalan 10.000 kg. buğday tohumu (bozulma riskine karşı) ve 630 adet zeytin kasası dağıtımında  "10 dönüme kadar arazi" kriterinin 15 dönüme çıkarılmasına, belediye meclisimizde (17) kabul oyuna karşı (8) çekimser oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

 

 

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi