07/10/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

07/10/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 07/10/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI

OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Cemal Gürsel MERTER, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ, İlhan UYKUN, Hasan AYDIR, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Adil KARADAĞ, Ali ÇELEMEN, Ahmet Zeki BOZKAYA, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Eşref DOĞRUKIRAN, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN, Ramazan MURDAN, Mehmet Halil CANBAZ, Bayram Gür DEMİR, Bayram KARABAŞ, Ayşe OĞUZ’ un katılımı, Gürcan CENGİZ’in mazeret belirterek toplantıya katılmaması sonucu 1 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 126

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine göre hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek Belediye Meclisine arz olunan Saruhanlı Belediyesi 2023 yılı Gelir ve Gider Bütçesi Saruhanlı Belediye Meclisinin Ekim dönemi toplantısının 07 Ekim 2022 tarihli toplantısında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre görüşülerek 317.145.000,00 TL olarak kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince onaylanmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No:127

Özü: Belediyemizce 2023 yılında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınacak vergi, resim ve harçlar ile belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre alınacak ücretler Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.09.2022 tarih ve 14 sayılı raporu doğrultusunda kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:128

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2022 tarih ve 23 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Kurtuluş Mahallesi 8290 parsel sayılı taşınmaz ve etrafındaki tescil harici alanda mevcut yapılaşma sınırlarını koruyarak mahalle ihtiyacına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. Söz konusu alanda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün kullandığı sınırlar dikkate alınarak sınır düzenlemesi yapılıp tescil harici alanda ise mahalle ihtiyacına yönelik yeşil alan ve otopark alanı olarak planlanması uygun görülmüştür. Öncelikle MPYY üçüncü bölümdeki Mekânsal Plan Kademelenmesi ve Genel Esaslar Madde 6/2’de “Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.” belirtilmiştir. Bu maddeye istinaden 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması gerekmektedir. Nazım İmar Planı değişikliğinin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı paftası üzerinde hazırlanarak, komisyon raporu doğrultusunda kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince, Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine,  oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:129

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2022 tarih ve 24 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi güneyde İzmir- İstanbul Karayolu, kuzeyde demiryolu ile ve doğuda 20 metrelik yol ile sınırlı alanda, mahalle ve ilçemiz ihtiyacına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. Yapılacak olan imar planı çalışmalarının devam edebilmesi için konunun imar ve bayındırlık komisyonunda kalmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:130

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 27.09.2022 tarih ve 25 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Gümülceli Mahallesi’nde mahalle ve ilçemiz ihtiyacına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı revizyonu yapılması tespit edilmiştir. Yapılacak olan imar planı çalışmalarının devam edebilmesi için konunun imar ve bayındırlık komisyonunda kalmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:131

Özü: 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı Meclis kararı ile satış yetkisi alınan İlçemiz Kayışlar Mahallesi tapunun eski 0 Ada 400 parselinde kayıtlı 11.700 m2 ' lik,  tarla vasıflı taşınmaz da yapılan ifraz çalışması sonucu oluşan yeni parsellerin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp meclis kararımızda mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların;

a)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

 b)Satışına karar verilen yukarıda mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, (15) kabul oyuna karşılık (10) ret oyuyla, oy çokluğu ile karar  verildi.

Gündemin 9. Maddesi

Karar No:132

Özü: 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı Meclis kararı ile satış yetkisi alınan İlçemiz Yılmaz Mahallesi tapunun eski 0 Ada 7122 parselinde kayıtlı 1425,00 m2 ' lik,  tarla vasıflı taşınmaz da yapılan ifraz çalışması sonucu oluşan yeni parsellerin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp meclis kararımızda, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların; 

a)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

b)Satışına karar verilen yukarıda mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, (15) kabul oyuna karşılık (10) ret oyuyla, oy çokluğu ile karar  verildi.

Gündemin 10. Maddesi

Karar No:133

Özü: İlçemiz Adiloba mahallesinde Adiloba köy tüzel kişiliği tarafından 19.03.2003 tarihinde yapılan satış işlemi neticesinde tapuda kayıtlı 897 parsel numaralı 1025,00 m2' lik taşınmaz 18439314698 kimlik numaralı Kemal İLBOĞA isimli vatandaşa satılmış ve tapu tescili yapılmış ancak; kadastro memurları tarafından yer teslimi yapılırken mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 987 parselinde kayıtlı 1240,00 m2' lik taşınmaz gösterilmiş ve söz konusu vatandaş tarafından yere bağ ekilmiş olup, vatandaşın talebi üzerine takası yapılacak parsellerin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce takas işlemi için araştırması yapılıp, meclis kararımızda, ada, parsel, alanı, cinsi, güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların;

5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi hükümlerine istinaden takas edilmesine, meclis kararının uygulanması ve şartlarının belirlemek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesi hükümleri gereğince belediye encümenine yetki verilmesine, (15) kabul oyuna karşılık (10) ret oyuyla, oy çokluğu ile karar verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Mustafa ARGUZ

Belediye Başkanı                Meclis Tutanak Katibi                             Meclis Tutanak Katibi