12/12/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

12/12/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 12/12/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ, İlhan UYKUN, Hasan AYDIR, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Gürcan CENGİZ, Adil KARADAĞ, Ali ÇELEMEN, Ahmet Zeki BOZKAYA, Cemal Gürsel MERTER, Ali KARACA, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Eşref DOĞRUKIRAN, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Ramazan MURDAN, Mehmet Halil CANBAZ, Bayram Gür DEMİR, Bayram KARABAŞ, Ayşe OĞUZ’ un katılımı, Esat Raşit HAÇİN’in mazeret belirterek katılmamasıyla 1 eksikle toplanıp, saat 11:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 151

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.12.2022 tarih ve 29 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 1234 parselinde (yeni düzenleme ile 202 ada 5 parsel) kayıtlı ve 25.02.2021 tarihli dilekçede Akaryakıt ve Satış İstasyonunun sehven batı kısmına kaydırılarak çizilmiş ve onaylanmış olduğu belirtilmektedir. İlgi dilekçe incelendiğinde Paşaköy Mahallesi tapunun 1234 (yeni düzenleme ile 202 ada 5 parsel) numaralı taşınmaz 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı’nda “Tarımsal Sanayi Alanı” olarak planlanmıştır. Bahsi geçen Akaryakıt ve Satış İstasyonunun 2432 numaralı taşınmaz üzerine 1993 yılında vatandaş talebi üzerine hazırlatılan Mevzii İmar Planı çizilmiş ve onaylanmış olduğu tespit edilmiştir. Vatandaş tarafından hazırlatılan Mevzii Plan mülga Paşaköy Belediyesince onaylanmıştır. 05.03.2012 tarihinde hazırlatılan Revizyon İmar Planı Mevzii İmar Planı esas alınarak hazırlanılmış ve gözden kaçırılmıştır. Söz konusu alana ilişkin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı onaylanmıştır. Nazım İmar Planına uygun olarak hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın onaylanmasına, gereği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No:152

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 06.12.2022 tarih ve 30 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi Güneyde İzmir- İstanbul Karayolu, kuzeyde demiryolu ile ve Doğuda 20 metrelik yol ile sınırlı alanda, mahalle ve ilçemiz ihtiyacına yönelik 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiş, söz konusu 3660, 3646, 5127, 5128, 5129, 3649, 5133, 5131, 5132, 5130, 3661, 136 ada 1 ve 2 parsellere ilişkin; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü’nün yazısına istinaden, mevcut planda plan fonksiyonu ve lejantında oluşan uyumsuzluğu gidermek amacıyla 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar planı hazırlanmış olup, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 26.08.2022 tarih ve E-195349 sayılı yazısına istinaden; Nazım İmar Planı değişikliğinin ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına, gereği için 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisi onayına sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:153

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait Adiloba Mahallesi 897 parselde bulunan 1.025,00 m2'lik Bağ vasıflı taşınmazın Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp kararımızda mahallesi, alanı, cinsi, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazın 5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine, satışına karar verilen taşınmazın satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:154

Özü: Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait İlçemiz Nuriye Mahallesi 213 Ada 58 Parselde kayıtlı "Ham Toprak" vasıflı 25.947,80 m2'lik taşınmaz üzerinde Belediyemizce Mesire alanı yapılması planlandığından taşınmazın tahsisi için 4342 sayılı Mera Kanununun 14. Maddesinin (c) bendi gereğince Kamu yatırımı kapsamına alınmasına, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:155

Özü: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" teki (II) sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanmasına, değişiklikle yeni oluşacak kadrolarda çalıştırılacak sözleşmeli personellere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün 2022 yılında yayımlanan "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" konulu genelgesi doğrultusunda 657 sayılı kanuna göre kadro unvanlarına denk gelen net aylık tutarına göre karar ekindeki 1 sayılı listelerde kadro unvanları hizasında yazılı bulunan % oranının net ücret olarak ödenmesi belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi

Karar No:156

Özü: Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmeliğin "Kadroların tespiti" başlıklı 9 uncu maddesinin üçüncü fıkrasında "(3) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan Ek-2 hükmü çerçevesinde; Belediyemiz bünyesinde mevcut teknik hizmetler sınıfında bulunan norm kadrolar sözleşmeli ve memur çalışanlar ile dolu olmasından dolayı, mezkur yönetmelik hükmü gereği idari, sağlık ve yardımcı hizmetler gruplarında boş bulunan kadroların yarısını geçmeyecek şekilde ekte bulunan II sayılı Boş Kadro Değişiklik cetvelinde belirlenen kadroların, yine aynı cetvelde belirlenen teknik hizmetler sınıfı kadrolarına aktarılması ile ilgili “ II Sayılı Boş Kadro Cetveli” nin onaylanması, değişiklikle yeni oluşacak kadrolarda çalıştırılacak sözleşmeli personellere Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Müdürlüğünün 2022 yılında yayımlanan "Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları" konulu genelgesi doğrultusunda 657 sayılı kanuna göre ekli listede belirtilen unvanlara denk gelen ücretlerin %lik oranlarının net ücret olarak ödenmesi belediye meclisimizce oy birliği ile karar  verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi