06/01/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

06/01/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 06/01/2023 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ,  Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Ahmet GÖÇMEN, Adil KARADAĞ, Ali KARACA, İlhan UYKUN, Cemal Gürsel MERTER, Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, Eşref DOĞRUKIRAN, Mehmet Ali CANBAZ, Bayram KARABAŞ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, , Esat Raşit HAÇİN Ayşe OĞUZ’ un katılımı, Hüseyin ÇELİK, Gürcan CENGİZ’in mazeret belirterek toplantıya katılmaması sonucu 2 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

  Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 1

Özü: Belediye meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda;

                5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonu üye sayısı işarı oyla yapılan oylamayla belediyemizde 2023 yılı için oluşturulacak Denetim Komisyonu üye sayısının 5 kişiden oluşmasına oy birliği ile gizli oyla yapılan oylama sonunda Gürcan CENGİZ (23) oy, Ali KARACA (23) oy, İlhan UYKUN (23) oy alarak mevcut katılımın oy birliği ile Mehmet Halil CANBAZ  (22) oy, Şerafettin YÜNCÜOĞLU (22) oy alarak Belediye Denetim Komisyonu üyeliklerine oy çokluğu ile seçildiler.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:2

Özü: 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49.maddesi hükmü gereğince; 2023 yılında ekli (1) sayılı listede yazılı bulunan kadro unvanları karşılık gösterilmek suretiyle 5393 Sayılı Belediye Kanununun 49. maddesine göre kısmi zamanlı ve tam zamanlı sözleşmeli personel çalıştırılmasını, bu kadrolarda çalıştırılacak sözleşmeli personele Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 2023 yılında yayımlanacak olan ''Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları'' konulu genelgeleri doğrultusunda; 2023 yılında istihdam edilecek kısmi zamanlı ve tam zamanlı sözleşmeli personellere; 657 sayılı kanuna göre kadro unvanlarına denk gelen aylık tutarına göre karar ekindeki 1 sayılı listelerde kadro unvanları hizasında yazılı bulunan % oranının net ücret olarak ödenmesi belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:3

Özü: 5393 Sayılı Belediye Kanununun Zabıtanın Görev ve Yetkileri başlıklı 51 inci maddesinin 4 üncü paragrafı gereği 2023 yılında Belediye Zabıta personelimize 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince 2023 mali yılı için Bütçe Kanununun (K) cetvelinin (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı maddesinin "Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için belirlenen 1.325,00- Türk Lirasını, aşmamak kaydıyla aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:4

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.12.2022 tarih ve 31 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Kepenekli Mahallesi 247 parselde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kurulabilmesi için 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması için kurum görüşleri alınmıştır. Alınan kurum görüşlerine göre parselin planlanması uygun görülmüş olup, öncelikle MPYY üçüncü bölümdeki Mekânsal Plan Kademelenmesi ve Genel Esaslar Madde 6/2’de  “Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.” belirtilmiştir. Bu maddeye istinaden 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması gerekmektedir. Nazım İmar Planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı paftası üzerinde hazırlanarak plan takım dosyası ile birlikte, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:5

Özü:İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.12.2022 tarih ve 32 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Kepenekli Mahallesi 232 parselde “Yenilenebilir Enerji Kaynaklarına Dayalı Üretim Tesis Alanı (Güneş Enerji Santrali)” kurulabilmesi için 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı hazırlanması için kurum görüşleri alınmıştır. Alınan kurum görüşlerine göre parselin planlanması uygun görülmüş olup, öncelikle MPYY üçüncü bölümdeki Mekânsal Plan Kademelenmesi ve Genel Esaslar Madde 6/2’de  “Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.” belirtilmiştir. Bu maddeye istinaden 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı yapılması gerekmektedir. Nazım İmar Planı, 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı paftası üzerinde hazırlanarak plan takım dosyası ile birlikte, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince; Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:6

Özü:İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 22.12.2022 tarih ve 33 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 154 ada 1 parsel ve 155 ada 1 parselde Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nın 04.07.2022 tarih ve 257543 sayılı yazısında parsellerin konut kullanımının emsal değerinde değişiklik yapılmaksızın 3 kat olarak planlanan alanın 5 kat olarak planlanması talep edilmiştir. Talep edilen 250 adet konutun bu şekilde taşınmazda yer alacağı anlaşıldığından imar planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi tapunun 154 ada 1 parsel ve 155 ada 1 parseller, mevcut onaylı plan incelendiğinde; yapılacak olan plan değişikliğinin nüfus artışını etkilemediği bu nedenle, 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planını da etkilemediği anlaşılmıştır. Buna istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmıştır. Hazırlanan 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın onaylanmasına, gereği için Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığına gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi

Karar No:7

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi hükümleri doğrultusunda ilçemiz Hacırahmanlı Mahallesi 102 ada 16 parselin önünde bulunan sokağa bu mahallede oturan kısa zaman önce vefat eden halk arasında sevilen, sayılan ve saygı gören Sami SEVİNÇ isminin verilerek "Sami SEVİNÇ Sokak" olmasına ve 104 ada 28 parselin önünde bulunan sokağa aynı mahallede oturan kısa zaman önce vefat eden halk arasında sevilen, sayılan ve saygı gören Nedim KARAÇİVİ isminin verilerek "Nedim KARAÇİVİ Sokak" olmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 13. Maddesi

Karar No:8

Özü: Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığı Manisa Su ve Kanalizasyon İdare Genel Müdürlüğü, Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığının 19.12.2022 tarih ve 9931 sayılı talebi doğrultusunda Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz merkezinde bulunan tapunun 0 ada 10694 parselinde kayıtlı 6.618,00 m2 ' lik Arsa vasıflı taşınmaz üzerinde İçme suyu deposu ve sondaj yerleri bulunduğundan söz konusu taşınmazın 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereği 75. Maddesinin (d) bendi hükümlerine göre Manisa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Mustafa ARGUZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi