03/02/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

03/02/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 03/02/2023 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ,  Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Ahmet GÖÇMEN, Adil KARADAĞ, Ali KARACA, İlhan UYKUN, Cemal Gürsel MERTER, Gürcan CENGİZ, Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, Eşref DOĞRUKIRAN, Mehmet Ali CANBAZ, Bayram KARABAŞ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, , Ayşe OĞUZ’ un katılımı, Hüseyin ÇELİK, Esat Raşit HAÇİN’in mazeret belirterek toplantıya katılmaması sonucu 2 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 19

Özü: Plan ve Bütçe Komisyonunun 26.01.2023 tarih ve 03 sayılı "Belediyemiz görev alanına giren görev ve hizmetlerinin gerektirdiği giderleri karşılamak amacıyla 5393 sayılı kanunun 68 / (d) - (e) maddesi hükmü doğrultusunda belediyemiz görev alanına giren konularla ilgili her türlü alınacak araç, gereç, malzeme, hizmet alımı ve yatırım konularında harcama yapılabilmesi için İller Bankası veya yurtiçi/yurtdışı finans kuruluşlarından kredi kullanılmasına,  kredi kullanabilmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:20

Özü: Belediye meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda Mülkiyeti belediyemize ait ekli listede mahallesi, cinsi, ada, parsel nosu, alanı (m2), proje m2, hisse oranı ve Belediye Kıymet Takdir Komisyonumuzca bedeli belirlenen taşınmazların;

a)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

b)Satışına karar verilen yukarıda mahallesi, ada, parsel, alanı, hisse oranı, cinsi ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:21

Özü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7 maddesi ek fıkra: 12/11/2012-6360/7 md.ile "Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri Tarım ve Hayvancılığı destelemek amacı ile her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler" hükümlerine göre bu kapsamda ilçemizde Arı yetiştiriciliği yapan ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünde kaydı olan yetiştiricilere Arı kovanı ve Maske desteği yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi (Ek Gündem:1)

Karar No:22

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi hükümleri doğrultusunda İlçemiz Cumhuriyet Mahallesinde bulunan Çınar Sokak iki yöne ayrıldığından söz konusu Vatan Caddesi ile Savcı Mehmet Selim KİRAZ sokak arasında kalan Çınar sokağın isminin bu sokakta ikamet eden Koyuncular ailesinin bulunduğu sokak olmasından dolayı "Koyuncular Sokak" olarak değiştirilmesine, oy birliği ile karar verildi

Gündemin 10. Maddesi (Ek Gündem:2)

Karar No:23

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi hükümleri doğrultusunda

İlçemiz Atatürk Mahallesi ve Saruhan Mahallesi birleşimindeki Fabrika Sokak isminin bu mahallede böyle bir fabrikanın bulunmaması, dolayısıyla bu sokağa o mahallede uzun dönem muhtarlık yapan merhum Mümin SARITAŞ isminin verilerek "Muhtar Mümin SARITAŞ Sokak" olarak değiştirilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesi (Ek Gündem:3)

Karar No:24

Özü: Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2022/702 Esas sayılı dosyasında tesis edilen yürütmeyi durdurma kararı hakkında Hukuk İşleri Müdürlüğünce 31.01.2023 tarihinde söz konusu Yürütmenin durdurulması kararına İzmir Bölge İdare Mahkemesi nezdinde yasal süre içerisinde itiraz edilmiştir. Ancak İdari, Yargılama Usul Kanunun 28. Maddesi gereği Manisa 2. İdare Mahkemesinin 2022/702 Esas Sayılı yürütmeyi durdurma kararı gerekçeleri uyarınca karar gereğinin yerine getirilmesi için Belediye Encümenine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi