07/04/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

07/04/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 07/04/2023 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ,  Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Cemal Gürsel MERTER, Cavit YARALI, Adil KARADAĞ, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, İlhan UYKUN, Gürcan CENGİZ, Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, Eşref DOĞRUKIRAN, Ayşe OĞUZ. Mehmet Ali CANBAZ, Bayram KARABAŞ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN’in katılımı ile tam olarak toplanıp, saat 18:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

 Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 35

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 56.maddesine istinaden 2022 yılı çalışma dönemine ait Belediye Başkanı tarafından sunulan faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No: 36

Özü: Belediye Meclisimizin 06.01.2023 tarih 1 sayılı kararı ile oluşturulan Denetim Komisyonunun Belediyemizin 2022 yılı gelir ve giderleri,  hesap ve işlemleri ile ilgili hazırlamış olduğu “Denetim Komisyon Raporu” 5393 sayılı Belediye Kanunun 25.maddesi, Belediye Meclisi Çalışma Yönetmeliğinin 22.maddesi gereğince belediye meclisinde okundu.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:37

Özü: Belediye meclisimizde yapılan görüşmelerde, işarı oylama usulüne göre yapılan oylama sonucunda, 5393 sayılı Belediye Kanununun 24.maddesine istinaden, belediyemizde 5 kişiden oluşan, bir yıl süre ile görev yapmak üzere Plan Bütçe Komisyonu, İmar Komisyonu, Hukuk Komisyonu, Kent Estetiği Komisyonu, Esnaf-Ticaret-Tarım ve Hayvancılık Komisyonu, Engelliler ve Kadın Hakları Komisyonu oluşturulmasına, komisyonların yasada öngördüğü şekilde siyasi partilerin mecliste temsil oranına göre belirlenmesine, oylamanın işari oyla yapılmasına karar verilmiş olup, işari oyla yapılan seçimler sonucunda;

a) Plan ve Bütçe Komisyonuna;   b) İmar  Komisyonuna;                   c) Hukuk Komisyonuna;

1) ALİ KARACA                                1) ÖZGÜR GÖKTOPRAK                 1) HASAN AYDIR    

2) CEMAL GÜRSEL MERTER     2) ADİL KARADAĞ                             2) AHMET ZEKİ BOZKAYA

3) İLHAN UYKUN                            3) SUAT KARATAŞ                            3) AHMET GÖÇMEN 

4) EŞREF DOĞRUKIRAN               4) MEHMET HALİL CANBAZ        4) ESAT RAŞİT HAÇİN

5) BAYRAM KARABAŞ                  5) ŞERAFETTİN YÜNCÜOĞLU     5) RAMAZAN MURDAN

 

d) Kent Estetiği Komisyonuna;   e) Esnaf-Ticaret-Tarım ve                 f) Engelliler ve Kadın Hakları

Komisyonuna:                               Hayvancılık Komisyonuna                     Komisyonuna;

 

1) MUSTAFA ARGUZ                       1) ADİL KARADAĞ                             1) İLHAN UYKUN

2) ALİ KARACA                                2) ALİ ÇELEMEN                                2) AHMET GÖÇMEN

3) GÜRCAN CENGİZ                      3) HASAN AYDIR                                3) ÖZGÜR GÖKTOPRAK

4) AYŞE OĞUZ                               4) ŞERAFETTİN YÜNCÜOĞLU           4) AYŞE OĞUZ

5) OSMAN GÜMÜŞGÖNÜL           5) MUSTAFA ERCAN BİLGİÇ               5) MEHMET HALİL CANBAZ

 

                Belediye   Meclisimizin   07.04.2023  tarihinde  yapılan  olağan  toplantısında  oy birliği ile seçildiler.

 

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:38

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 33. maddesi gereğince Encümen Üyeleri seçimi için yapılan gizli oylama sonucunda Cavit YARALI (26) oy, Gürcan CENGİZ (26) oy, alarak Encümen üyeliğine oy birliği ile seçildiler.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:39

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait ilçemiz Çakmaklı mahallesinde bulunan Tapunun  (eski ) 115 ada 1 parselinde kayıtlı olan ve 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı Meclis kararı ile satış yetkisi bulunan ancak yapılan ifraz ve ihdas işlemleri neticesinde oluşan yeni parsellerin Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların;

                a)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

                b)Satışına karar verilen yukarıda mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, oy çokluğu ile karar  verildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:40

Özü: İlçemiz Büyükbelen mahallesinde bulunan mülkiyeti Belediyemize ait tapunun 188 ada 27 parselinde kayıtlı 39,82 m2' lik  Ev vasıflı taşınmaz ile mülkiyeti İlyas Halit DÖNMEZ' e ait 191 ada 25 parselinde kayıtlı 178,38 m2' lik Arsa vasıflı taşınmaza Belediyemizce park yapılması planlandığından 5393 sayılı yasanın 18.maddesini (e) fıkrası hükümlerine göre mülkiyeti Belediyemize ait 188 ada 27 parselinde kayıtlı 39,82 m2'lik taşınmazın  ile mülkiyeti İlyas Halit DÖNMEZ' e ait 191 ada 25 parselinde kayıtlı 178,38 m2'lik taşınmazın takas edilmesine,  bu konuda 5393 sayılı yasanın 34.maddesinin (g) fıkrası hükümlerini uygulamak üzere Belediye Encümenine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:41

Özü: İlçemiz Merkezinde tapunun 321 Ada 7 parselinde kayıtlı mülkiyeti Maliye Hazinesi ve Belediyemiz ile hisseli 216,75 m2' lik Arsa vasıflı taşınmazdaki 128,63 m2 'lik Belediye hissenin Saruhanlı Kaymakamlığı Halk Eğitim Merkezi faaliyetlerinde kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ,75. Maddesinin (d) bendi göre hükümlerine göre Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:42

Özü: Saruhanlı Kaymakamlığı (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün) 24.03.2023 tarih ve 73049390 sayılı yazısına istinaden Saruhanlı Halk Eğitim Merkezi binası olarak tahsis edilen İlçemiz Cengiz Topel Mahallesi Namık Kemal Caddesi No:38/1 adresinde bulunan binanın bazı bölümlerine duvar örme ve sıva yapma, bazı uygun olmayan duvarların onarımı, zemine parke taşı döşeme işçiliği, bina boyama, temizlik ve taşınma işlemleri ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden binanın bazı bölümlerine duvar örme ve sıva yapma, bazı uygun olmayan duvarların onarımı, zemine parke taşı döşeme işçiliği, bina boyama, temizlik ve taşınma işlemlerinin belediyemiz tarafından yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi

Karar No:43

Özü: İlçemiz Büyükbelen Mahallesi'nde bulunan mülkiyeti Büyükbelen Mahallesi Camii ve Kur'an Kurslarını Yaptırma ve Yaşatma Derneğine ait tapunun 185 ada 12 parsel üzerinde bulunan Kuran Kursu olarak ve hayri hizmetlerde kullanılan 2 katlı 240 metrekare alana oturan binanın dış cephe boyaması ve çatı onarımında kullanılmak üzere malzeme verilmesi talebi ile ilgili 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/c maddesine istinaden Büyükbelen Mahallesi Camii ve Kur'an Kurslarını Yaptırma ve Yaşatma Derneğine teslim edilmek üzere dilekçede belirtilen dış cephe boyama ve çatı onarımı ile ilgili malzemelerin Mülki idare amirinin onayı alındıktan sonra Belediyemizce temin edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi

Karar No:44

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.03.2023 tarih ve 9 sayılı kararı doğrultusunda İlçemiz Saruhan Mahallesi 1824 parselde, mahallenin ve İlçemizin otopark ihtiyacına yönelik hazırlanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliği İmar ve Bayındırlık Komisyonunca incelenmiş olup, yapılacak olan plan değişikliğinde; İlçemiz ve mahallenin otopark ihtiyacı amacıyla yapılacağı, güncel imar planında 1824 parseldeki otopark ve park alanının, 100 metre mesafede bulunan otopark alanı ile bir bütün olarak 1824 parselde çözümlendiği, mevcut park alanının ise; 1824 parselde ve 100 metre mesafede bulunan otopark alanında çözümlenerek planlandığı tespit edilmiştir. 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına ve Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesinin uygun olduğuna, belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 14. Maddesi

Karar No:45

Özü: Ortağı olduğumuz SARBEL Danışmanlık Gıda Tarım Hayvancılık İnşaat Taahhüt Akaryakıt Turizm Ulaşım Basın Enerji Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin 12.04.2023 tarihinde yapılacak olan olağanüstü genel kurul toplantısında Saruhanlı Belediyesini temsil etmek üzere genel kurula adımıza katılacak ve yönetim kuruluna seçilmemiz halinde de tüzel kişiliğimizi temsilen hareket etmek üzere Belediye Personelimiz Mehmet ERBİL’in görevlendirilmesine, ayrıca şirketin 50.000,00 TL. olan nakdi sermayenin 1.000.000,00 TL. olarak arttırılmasına, Belediye Meclisimizin 07.04.2023 tarihinde yapılan toplantısında, oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 15. Maddesi (Ek Gündem:1)

Karar No:46

Özü: Saruhanlı Kaymakamlığı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 04.04.2023 tarih ve 73745488 sayılı yazısında belirtildiği üzere Hatay Antakya Konya Kocaeli konteyner kentinde Siyah Beyaz Dünyada Renkleniyoruz adıyla TUBİTAK 4007 Afet Bölgesi " Bilim Her Yerde " Özel Destek Projesi için Hatay Antakya ilçesine ulaşım sağlanması için Belediyemizden araç temin edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 17. Maddesi (Ek Gündem:3)

Karar No:47

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi hükümleri doğrultusunda İlçemiz Atatürk Mahallesi Rüzgârlı Sokak ve Yunus Emre Sokak istikametinde 12646 parselin batısında yer alan parka o mahallede oturmuş kısa bir süre önce vefat etmiş, halk arasında sevilen, sayılan ve saygı duyulan merhum Hasan EROĞLU'nun ismi verilerek "Hasan EROĞLU Parkı "olmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 18. Maddesi (Ek Gündem:4)

Karar No:48

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi hükümleri doğrultusunda İlçemiz Saruhan Mahallesi Ümmet Ağa Sokak istikametinde, 272 ada 1 ve 2 parselin güneyinde yer alan park alanına mevcut alanın parselizasyon yapılmadan önce beylere ait olması ve o semtin halk arasında beyler semti olarak bilindiğinden dolayı burada yapılan parkın isminin "Beyler Parkı "olmasına, oy birliği ile karar verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi