06/05/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

06/05/2022 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 06/05/2022 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Cavit YARALI, Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ, İlhan UYKUN, Cemal Gürsel MERTER, Hasan AYDIR, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, Eşref DOĞRUKIRAN, Mehmet Halil CANBAZ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Ayşe OĞUZ’ un katılımı, Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Gürcan CENGİZ, Adil KARADAĞ, Bayram Gür DEMİR, Bayram KARABAŞ, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN’in mazeret belirtmeyerek toplantıya katılmaması sonucu 11 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 56

Özü: 2021 Mali yılı Kesin ve Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri Belediye Meclisinin 06.05.2022 tarihinde yapılan olağan Meclis toplantısında işarı oyla yapılan oylama sonucunda ayrı, ayrı oylanarak oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No:57

Özü: 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" teki  (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin ve 17 Nisan 2022 Tarihli ve 31812 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" de belirtildiği gibi C8 grubunda olan Saruhanlı Belediyesindeki Müdürlük sayısı bir adet arttırılarak İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğünün ihdas edilme zorunluluğu getirildiğinden (I) sayılı Memur Kadro İhdas Cetveli ve (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:58

Özü: İlçemiz Atatürk Mahallesi Gazi Yavaş Sokak No:20 adresinde bulunan mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 4246 parselde yer alan Saruhanlı Anaokulunun bahçesinde bulunan ağaçların budanması, çim ekimi, parkın tamir, tadilat ve bakımının yapılması, oyun parkı kumu, dış kapılarının boyanması, yıkılma tehlikesi bulunan okul duvarının tadilatının yapılması, Atatürk büstünün yenilenmesi, dış cephe boyasının ve çocuk oyun grubunun yenilenmesi, oturma banklarının konulması taleplerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesine istinaden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:59

Özü: İlçemiz Çaltepe Mahallesi'nde mülkiyeti Maliye Hazinesi'ne ait 942 parselde bulunan caminin bahçe duvarının sıvalarının dökülmesi nedeniyle yeniden sıvanması taleplerinin 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesine istinaden karşılanmasına oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:60

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.04.2022 tarih ve 11 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Yılmaz Mahallesi ve Şehitler Mahallesini kapsayan meydan çevresi, Atatürk Caddesi yapılaşma yoğunluğu ile mevcut yola göre imar planının uyumlu hale getirilmesi, imar planında sağlık tesisi olarak planlanan alanın ve  etrafının ihtiyacına yönelik 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiş, söz konusu alanda İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçede bulunan Resmi Kurumlar ile yapılan yazışmalar devam ettiğinden, yapılacak olan imar planı çalışmalarının devam edebilmesi için konunun imar komisyonunda görüşülmesine devam edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:61

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.04.2022 tarih ve 12 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesi Cengiz Topel Caddesi, Pazar Yeri Sokak, İmam Hatip Lisesi ve DSİ Kanalı arasında bulunan ve yaklaşık 11 yıldır mahkemesi devam eden imar adalarında; mahkemenin plan yapılaşma şartları da dikkate alınarak planlanabilmesi için 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiştir. Dava konusu alanda uygun olarak planlama esasları, şehircilik ilkeleri ve kamu yararı gözetilerek planlanma yapılmasına, söz konusu alan için öncelikle MPYY üçüncü bölümdeki Mekânsal Plan Kademelenmesi ve Genel Esaslar Madde 6/2’de  “Mekânsal planlar, plan kademelenmesine uygun olarak hazırlanır. Her plan, planlar arası kademeli birliktelik ilkesi uyarınca yürürlükteki üst kademe planların kararlarına uygun olmak, raporu ile bütün oluşturmak ve bir alt kademedeki planı yönlendirmek zorundadır.” belirtilmiştir. Bu maddeye istinaden 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması gerekmektedir. Nazım İmar Planı değişikliğinin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı paftası üzerinde hazırlanarak, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:62

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 11.04.2022 tarih ve 13 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Gökçeköy Mahallesi 1388 parsel sayılı taşınmazın son kadastro sınırları incelendi. Söz konusu 1388 parsel sayılı taşınmazın uygulama imar planında bir kısmının yol ve bir kısmının da Sosyal Tesis Alanı olarak planlı olduğu tespit edildi. Bu nedenle Mahalle ihtiyacına yönelik Sosyal Altyapının azalmaması için imar planı değişikliği yapılmamasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:63

Özü: 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasının (s) bendine göre; Mezarlık alanlarını tespit etmek, mezarlıklar tesis etmek, işletmek, işlettirmek defin ile ilgili hizmetleri yürütmek Büyükşehir Belediyesinin görev yetki ve sorumluluk alanında olduğundan, Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonuna konu edilmeyen Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çepniharmandalı mahallesi tapunun 61 parselinde kayıtlı 24.700 m2' lik tarla vasıflı taşınmazın 5.300 m2' sinin Mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi gereğince 75. Maddesinin (d) bendi hükümlerine göre Çepniharmandalı mahallesi tapunun 61 parselinde kayıtlı 24.700 m2 ' lik tarla vasıflı taşınmazın 5.300 m2'sinin Mezarlık olarak kullanılmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesine 25 yıl süre ile bedelsiz tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi

Karar No:64

Özü: 6360 sayılı kanun kapsamında Valilik Makamının 07.12.2012 tarih ve 10705 sayılı kanun kapsamında Valilik Makamının 07.12.2012 tarihli ve 10705 sayılı Olur'u ile kurulan Devir Tasfiye ve Paylaştırma Komisyonunun 19.03.2014-33 ve 25.03.2014-36 sayılı kararlarının yer aldığı listede; tüzel kişiliği sonlandırılmış olan Saruhanlı İlçesi Appak Köy Tüzel Kişiliğine ait taşınmazlarından 968 parsel numaralı 4.808,00 m2 lik taşınmazın "Mezarlık" vasfı taşıması dolayısıyla Manisa Büyükşehir Belediyesine devrinin gerçekleştiği, 969 parsel numaralı 1.380 m2 lik taşınmazın ise " arsa" vasfı taşıması dolayısıyla Saruhanlı Belediyesine devredilmiştir. Ayrıca Mezarlık alanı olarak kullanılan taşınmaz içerisinde defin alanının azaldığı, söz konusu taşınmaz yeni defin alanı olarak planlandığı bildirilmiştir. Bu sebeple İlçemiz Appak Mahallesi 969 parsel numaralı Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Appak Mahallesi tapunun 969 parselinde kayıtlı 1.380,00 m2 ' lik Arsa vasıflı taşınmaz Mezarlık olarak kullanılmak üzere 5393 sayılı kanunun 75. Maddesinin (d) bendine hükümlerine göre Manisa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi

Karar No:65

Özü: SAR-BEL A.Ş ' nin 14.04.2022 tarih ve 2022/2 sayılı kararı gereği "Ticari faaliyet ve yeni yatırımlar hususunda sermaye artışı yapılması" kararı alındığından meclis kararımızda mahallesi, ada, parsel, alanı ve ana taşınmaz niteliği belirtilen belediyemize ait 41 adet taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17, 18, 60.  68 ve 70 maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 16, 18, 359, 407, 425, 427 ve 623 maddeleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un yasanın 26/4 maddesi hükümleri çerçevesinde, SARBEL A.Ş. ' ye bedelsiz aktarılmasına, belediye meclisimizce oy birliği ile karar  verildi.

Gündemin 11. Maddesi

Karar No:66

Özü: Belediye Meclisimizin 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı kararı ile satış yetkisi alınan mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Kayışlar Mahallesi tapunun 0 Ada 696 parselinde kayıtlı 392,00 m2 ' lik,  Arsa vasıflı taşınmaz da kurulan kat Mülkiyeti sonucu oluşan 1 nolu  brüt 98,07 m2,  2 nolu brüt 23,63 m2, 3 nolu brüt 11,77 m2, 4 nolu brüt 31,38 m2 ve 5 nolu brüt 28,20 m2 'lik  bağımsız bölüm numaralı dükkan vasıflı taşınmazların Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp meclis kararımızda  mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların;

a)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

                b)Satışına karar verilen meclis kararımızda mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, mevcut katılımın (9) kabul oyuna karşılık (6 ) ret oyuyla, oy çokluğu ile karar  verildi.

 

Gündemin 12. Maddesi

Karar No:67

Özü:   Belediyemiz Sağlık İşleri Müdürlüğün’ de kullanılmak üzere Adana İl Sağlık Müdürlüğü Envarterine kayıtlı Yüreğir Devlet Hastanesinden 01 BUN 28 Plakalı 2012 Ford Transit marka hasta nakil aracının belediyemize devir edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 13. Maddesi

Karar No:68

Özü: Saruhanlı Çiftçi Malları Koruma Başkanlığına 45 adet yazlık, 45 adet kışlık pantolon, tişört, yelek, mont, şapka ve ayakkabı tedarik edilmesi talebi ile ilgili olarak 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesinin  (f) maddesi hükümleri, 5393 sayılı Belediye Kanununun 75/a maddesi hükümleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 29. maddesi gereği Çiftçi Malları Koruma Başkanlığının ihtiyacı olan 45 adet yazlık, 45 adet kışlık pantolon, tişört, yelek, mont, şapka ve ayakkabı tedarik edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 14. Maddesi

Karar No:69

Özü: 24.12.2017 tarihinde 696 sayılı KHK ile kamuda personel çalıştırılmasına dayalı ihale usulü sona erdirilmiş ve daha önce taşeronda çalışan yaklaşık 750 bin işçi kamu kurumlarına ve belediye şirketlerine 1 Nisan 2018 tarihi itibariyle aktarılmıştır. Bu kapsamda belediye şirketimiz olan SARBEL A.Ş’de 128 adet işçi arkadaş kayıtlanmıştır. Gelinen noktada SARBEL A.Ş tarafından hem belediye işçileri istihdam edilmekte hem de sermaye şirketi olarak muhtelif işkollarında öz personelle faaliyetler devam ettirilmektedir. Bu nedenle; hem tespiti yapılan işkolları hususunda sorunlar çıkmakta, işkolu tespit davalarının muhatabı olunmakta, işkolu bazlı uzmanlaşma sağlanamamakta hem de diğer iştigaller nedeniyle yaşanan sorunlardan personel rejimi de etkilenmektedir. Bu durumun SARBEL A.Ş’ye özgü bir sorun olmadığı, tüm ülkede benzer sorunlar yaşandığı ve merkezi idarenin de belediyelerin personel işini tek bir şirkete münhasır kılmalarını, diğer iştigalleri ise bir ya da daha fazla farklı şirkette yürütmesi gerektiğini önerdiği öğrenilmiştir. Bu nedenlerle, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğünün muktezaları doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 17. , 18. , 60. , 68. ve 70. maddeleri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 16, 18, 359, 407, 425, 427 ve 623 maddeleri, 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun’un 26/4 maddesi hükümleri çerçevesinde, belediyemizde personel istihdamına yönelik yeni bir şirket kurulmasına, belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 15. Maddesi

Karar No:70

Özü: Belediyemiz SARBEL Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ne 2 adet ticari araç alınması ve araçlardan biri için 500.000,00 TL. Kredinin 5393 sayılı kanunun 68 / (d) -  (e) maddesi hükmü doğrultusunda SARBEL A.Ş’nin 2021 yılı kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarı karşılığına uygun olarak 1 adet araç alımı için İller Bankası veya yurtiçi/yurtdışı finans kuruluşlarından 500.000,00 TL. Kredi kullanılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 16. Maddesi (Ek Gündem:1)

Karar No:71

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait İstasyon Mahallesi 12255 parselde bulunan 131,95 m2'lik taşınmaz ile mülkiyeti Cemal İLBOĞA'ya ait meclis kararımızda özellikleri ve bedelleri belirtilen taşınmazların 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi hükümlerine istinaden İstasyon mahallesi 12255 parselde bulunan 131,95 m2'lik taşınmaz ile 5738 parselde bulunan 131 m2'lik taşınmazın 29.04.2022 tarih 45 ve 46 sayılı Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca tespit edilen bedeller üzerinden takasına, meclis kararının uygulanması ve şartlarının belirlemek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesi hükümleri gereğince belediye encümenine yetki verilmesine, oy çokluğu ile karar  verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Mustafa ARGUZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi