02/06/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

02/06/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 02/03/2023 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Suat KARATAŞ, Mustafa ARGUZ,  Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Cemal Gürsel MERTER, Cavit YARALI, Adil KARADAĞ, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, İlhan UYKUN, Gürcan CENGİZ, Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Eşref DOĞRUKIRAN, Ramazan MURDAN, Ayşe OĞUZ., Bayram KARABAŞ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Esat Raşit HAÇİN’in katılımı Özgür GÖKTOPRAK, Mehmet Ali CANBAZ’ın mazeretli kabulü ile 2 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 55

Özü: Saruhanlı Belediyesi Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü Yapım İşi'nin yıllara sari ihale edilebilmesi için;

        4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 62. maddesinin (a) bendinde;

        Yatırım projelerinin plânlanan sürede tamamlanarak ekonomiye kazandırılabilmesi amacıyla, birden fazla yılı kapsayan işlerde ihaleye çıkılabilmesi için, işin süresine uygun olarak yıllar itibariyle ödeneğin bütçelerinde bulunmasını sağlamak üzere programlamanın yapılmış olması zorunludur. İlk yıl için öngörülen ödenek, yılı merkezî yönetim bütçe kanununda belirlenen stratejik öneme sahip yatırımlar veya projeler hariç olmak üzere, proje maliyetinin % 10’undan az olamaz ve başlangıçta daha sonraki yıllar için programlanmış olan ödenek dilimleri sonraki yıllarda azaltılamaz'' denilmektedir.

        Bahsi geçen kanun maddesine istinaden Saruhanlı Belediyesi Gündüz Bakım Evi ve Çocuk Kulübü Yapım İşi ihalesinin yıllara sari ihale edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No: 56

Özü: Belediye Meclisimizin 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı kararı ile satış yetkisi alınan mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Tirkeş Mahallesi tapunun 115 Ada 1 parsel (Eski 0 ada 438 parsel) de kayıtlı taşınmazın Belediyemiz Meclisince alınan 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı kararına istinaden Encümene yetki verilmiş, ancak söz konusu taşınmazın Tapu niteliğindeki cinsi değiştiğinden dolayı Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp mahallesi, mevkii, ada, parsel, ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazın;

            a)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

            b)Satışına karar verilen yukarıda mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazın satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, oy çokluğu ile karar  verildi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:57

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Koldere Mahallesi tapunun 334 Ada 8 parselinde (Eski 334 ada 1,2,3,4,5,6 parsel) de kayıtlı taşınmazın Belediyemiz Meclisince alınan 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı kararına istinaden Encümene yetki verilmiş, ancak söz konusu taşınmazda yapılan İmar Uygulamaları (Kat İrtifakı ve tevhit işlemi) neticesinde oluşan (29) adet bağımsız bölümler için Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp mahallesi, mevkii, ada, parsel ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların;

  a)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

  b)Satışına karar verilen yukarıda mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:58

Özü: 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı Meclis kararı ile satış yetkisi alınan Mülküyeti Belediyemize ait İlçemiz Çakmaklı Mahallesi tapunun 104 ada 30 parselinde kayıtlı 25.452,81 m2'lik tarla vasıflı taşınmazda yapılan ifraz işlemi sonucu oluşan yeni parsellerin satışı ve oluşan parsellerdeki cins değişikliğinden dolayı Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların;

            a)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

            b)Satışına karar verilen yukarıda mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, oy çokluğu ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi (Ek Gündem-1)

Karar No:59

Özü: İlçemiz Büyükbelen Mahallesi Avcılar ve Atıcılar Kulübünün düzenlemiş olduğu Trap atışlarında başarı elde edecek yarışmacılara 5393 sayılı Kanunun 14. maddesinin (b) bendi hükümleri doğrultusunda başarı gösterecek sporculara 2 adet çeyrek altın 2 adet gram altın ödülü verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi (Ek Gündem-2)

Karar No:60

Özü: İlçemiz Koldere, Mütevelli ve Gümülceli Mahallelerinde 28.05.2023 Pazar günü yaşanan yoğun yağmur yağışı sonucunda oluşan sel baskınları sebebiyle evi zarar gören vatandaşlarımıza talepleri doğrultusunda “ayni yardım” yapılmasına, bununla birlikte belediye meclisimizde yapılan öneri sonucu, İlçemiz merkez ve mahallelerinde 2023 yılı içerisinde olası bir yangın, deprem ve sel gibi doğal afetlerden zarar gören vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda “ayni yardım” yapılmasına, giderlerin Belediyemiz 2023 yılı bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.     

Gündemin 6. Maddesi (Ek Gündem-3)

Karar No:61

Özü: Mülkiyeti belediyemize ait, İlçemiz Nuriye Mahallesi 124 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın Mezarlık olarak kullanılmak üzere 5216 sayılı Kanunun 7. maddesinin 1. fıkrasının (s) bendine göre devir tasfiye ve paylaştırma komisyonuna konu edilmeyen, İlçemiz Nuriye Mahallesi 124 Ada 1 Parselde kayıtlı taşınmazın 5393 sayılı Belediye kanunu' nun 75. maddesinin (d) bendi hükümleri doğrultusunda söz konusu taşınmazın Manisa Büyükşehir Belediyesine bedelsiz olarak devir edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi (Ek Gündem-4)

Karar No:62

Özü:Belediye Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda Plan Bütçe Komisyonun 02.06.2023 tarih ve 7 sayılı raporu doğrultusunda Tarım Aletleri Ücret Tarifelerinin kabulüne Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi (Ek Gündem-5)

Karar No:63

Özü:      Belediye Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda Plan Bütçe Komisyonun 02.06.2023 tarih ve 8 sayılı raporu doğrultusunda Yüzme Havuzu, Yaz Dönemi Sportif Faaliyetleler, Fitnıs Salonu, Halı Saha ve Yeni Kır Düğün Salonu Ücret Tarifesinin kabulüne Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi (Ek Gündem-6)

Karar No:64

Özü: Belediye Meclisimizce yapılan görüşmeler sonucunda Plan Bütçe Komisyonun 02.06.2023 tarih ve 9 sayılı raporu doğrultusunda Kantar Ücret Tarifesinin kabulüne Belediye Meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Cavit YARALI                                      Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi