06/10/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

06/10/2023 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 06/10/2023 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Suat KARATAŞ  , Ali ÇELEMEN, Cavit YARALI, Adil KARADAĞ, Hüseyin ÇELİK, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, Mustafa ARGUZ, Gürcan CENGİZ, Özgür GÖKTOPRAK, İlhan UYKUN,  Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Eşref DOĞRUKIRAN, Ramazan MURDAN, Ayşe OĞUZ., Bayram KARABAŞ, , Şerafettin YÜNCÜOĞLU, Mehmet Halil CANBAZ, Esat Raşit HAÇİN’in katılımı, Ahmet Zeki BOZKAYA, Cemal Gürsel MERTER ve Osman GÜMÜŞGÖNÜL ’ün mazeretli kabulü ile 3 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 93

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 55. maddesinde Belediyelerde iç ve dış denetim yapılacağı, denetim, iş ve işlemleri hukuka uygunluk, mali ve performans denetimini kapsadığı, iç ve dış denetimin 5018 sayılı Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa hükümlerine göre yapılacağı,  ayrıca belediyenin mali işler dışında kalan diğer idari işlemlerinin hukuka uygunluk ve idarenin bütünlüğü açısından İçişleri Bakanlığı tarafından denetleneceği belirtilmiş olup, denetime ilişkin sonuçların kamuoyuna açıklanıp, meclisin bilgisine sunulacağı ifade edildiğinden belediyemizin 27.09.2019-13.09.2023 dönemlerini kapsayan İdari İş ve İşlemlerini 13.09.2023-28.09.2023 tarihleri arasında denetleyen İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Başkontrolörü Adnan HAMEDOĞLU'nun düzenlemiş olduğu 2023 yılı 66/17 sayılı Denetim Raporu belediye meclisimizin bilgisine sunuldu.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No: 94

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanununun 62 nci maddesine göre hazırlanan ve Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından incelenerek Belediye Meclisine arz olunan Saruhanlı Belediyesi 2024 yılı Gelir ve Gider Bütçesi Saruhanlı Belediye Meclisinin Ekim dönemi toplantısının 06 Ekim 2023 tarihli toplantısında Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 29 uncu maddesine göre görüşülerek 1.085.239.000,00 TL olarak kabulüne, 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 25. maddesi gereğince onaylanmak üzere Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine gönderilmesine oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No:95

Özü: Belediyemizce 2024 yılında 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununa göre alınacak vergi, resim ve harçlar ile belediye meclisince düzenlenecek tarifeye göre alınacak ücretler Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.09.2023 tarih ve 11 sayılı raporu doğrultusunda kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:96

Özü: Saruhanlı Muhtarlar Derneği Başkanı Yılmaz KURTULDU'nun 19.09.2023 tarihli talebine istinaden ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 33/G adresinde bulunan dükkânın 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesinin (c) fıkrasına istinaden ilçemizdeki 50 mahalle sakinlerinin gönüllü katılımıyla ortak ihtiyaçları belirlemek, mahallelerin yaşam kalitesini geliştirmek, belediye ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkilerini yürütmek, mahalle ile ilgili konularda görüş bildirmek, diğer kurumlarla iş birliği yapmak ve kanunlarla verilen diğer görevleri yapmak üzere söz konusu kanun maddesine istinaden ilçemiz Cumhuriyet Mahallesi, Cumhuriyet Meydanı, No: 33/G adresinde bulunan dükkânın Mülki idare amirinin onayı alındıktan sonra bedelsiz olarak tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:97

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Alibeyli Mahallesinde bulunan tapunun 2251 parselinde kayıtlı Avlulu Kargir Bina vasıflı taşınmazın 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi, 75. Maddesinin (d) bendi hükümlerine göre Alibeyli Mahallesi tapunun 2251 parselinde kayıtlı Avlulu Kargir Bina vasıflı taşınmazın tamamının Sağlık Hizmetleri işlerinde kullanılması amacıyla Saruhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:98

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Saruhanlı merkezde bulunan 12662 parselde yer alan kat irtifakı neticesinde oluşan 11 adet sanayi dükkânlarının satışı için Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp kararımızda mahallesi, taşınmaz nosu, parsel, yüzölçümü, proje alanı, hisse oranı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların;

a) İlçemiz Saruhanlı merkezde bulunan 12662 parselde yer alan kat irtifakı neticesinde oluşan 11 adet sanayi dükkânlarının satışı ile ilgili taşınmazların ihale bedelinin % 50'sini peşin ve kalanı 5 ay içinde 5 taksitle ödeme şartıyla ihale edilmesi en fazla 3 taksitin süresi içerisinde ödenmemesi durumunda kesin teminatın irad kaydedilmesine,

b)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

c)Satışına karar verilen yukarıda mahallesi, cinsi, ada, parsel, hisse oranı, yüzölçümü ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi

Karar No:99

Özü: Belediye Meclisimizin 01.09.2023 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak üzere İmar ve Bayındırlık Komisyonuna havale edilen ve İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.09.2023 tarih ve 19 sayılı isim değişikliği ile ilgili raporu okundu. Raporda ilçemiz 7 Eylül Caddesi’nin Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde 21 Temmuz'da şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ege GÖRECE olarak değiştirilmesi komisyonumuzca görüşülmüş olup, söz konusu caddede çok sayıda ticari faaliyet bulunduğundan isim değişikliğinin ticari faaliyetlerde olumsuzluk yaratacağı dolayısıyla şehit isminin daha uygun görülebilecek cadde, sokak, park veya bir kurum binasına verilebilmesi uygun görüldüğü dolayısıyla söz konusu hususun komisyonda kalmasına karar verilmiştir.

Belediye Başkanının 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi meydanının daha önce Atatürk Meydanı olduğu ve 2016 yılında 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı olarak değiştirildiği, 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi meydanının eskiden Vushtrı meydanı olan alana verilmesi 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi meydanının isminin Şehit Süleyman Ege Görece meydanı olması önerisi işarı oylama ile ile yapılan oylama sonucunda 14 kabul oyuna karşılık 9 red oyuyla, oy çokluğu ile kabul edilmiştir.

  Ancak; 5393 sayılı Belediye Kanununun Ad verme, tanıtıcı amblem ve flama kullanımı başlıklı 81. Maddesi “Cadde, sokak, meydan, park, tesis ve benzerlerine ad verilmesi ve beldeyi tanıtıcı amblem, flama ve benzerlerinin tespitine ilişkin kararlarda; belediye meclisinin üye tam sayısının salt çoğunluğu, bunların değiştirilmesine ilişkin kararlarda ise meclis üye tam sayısının üçte iki çoğunluğunun kararı aranır. Bu kararlar mülkî idare amirinin onayı ile yürürlüğe girer” hükümleri içermekte olup üçte iki çoğunluk sağlanamadığından önerilen değişiklik için aranan şartlar sağlanamamıştır.

Gündemin 9. Maddesi (Ek Gündem-1)

Karar No:100

Özü: İlçemiz Büyükbelen Mahallesinde bulunan 299 ada 68 parselde 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerince yapılan işlem sonucu oluşan 299 Ada 93 parselin Belediyemiz ve Kenan AKAR adına, 299 Ada 94 ve 299 Ada 95 parsellerin Kerime ÇEVİKSOY adına, 299 Ada 96 ve 299 Ada 97 parsellerin de Ekrem AKAR adına tescil işlemleri ilgili gerekli Taksim Sözleşmesi yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi (Ek Gündem-2)

Karar No:101

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çullugörece Mahallesi tapunun 0 ada 893 parselinde kayıtlı 4449,78 m2 ' lik Arsa vasıflı taşınmazın 800 m2'lik kısmının 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ve 75. Maddesinin (d) bendi hükümlerine göre Çullugörece mahallesi tapunun 0 ada 893 parselinde kayıtlı 4449,78 m2 ' lik Arsa vasıflı taşınmazın 800 m2'lik kısmının Gençlik ve Spor Bakanlığımızca yapılması planlanan ve ekli krokide gösterilen alanda 20 x 40 ebatlarında halı saha yapılacağından 893 parseldeki 800 m2'lik alanın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesi (Ek Gündem-3)

Karar No:102

Özü: İlçemiz Hacırahmanlı Mahallesi tapunun 157 Ada 5, 6, 7 ve 9 nolu parsellerin bulunduğu alanda mevcut İmar Planında Yüzme Havuzu Tesisleri ve Park olarak bulunan taşınmaz üzerinde, 5393 Sayılı Kanunun 18. maddesinin (e) bendi hükümlerine göre yap-işlet-devret modeli ile süresi 25 yıllık olmak üzere, Sınırlı Ayni Hak Tesisine, bu konuda mevzuat hükümlerine göre işlem yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Selahattin ŞAHİN                                 Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi