05/01/2024 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

05/01/2024 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 05/01/2024 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR  

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Selahattin ŞAHİN,  Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Mustafa ARGUZ,  Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, İlhan UYKUN, Cemal Gürsel MERTER, Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Eşref DOĞRUKIRAN, Mehmet Ali CANBAZ, Bayram KARABAŞ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, , Esat Raşit HAÇİN Ayşe OĞUZ’ un katılımı, Hüseyin ÇELİK, Adil KARADAĞ, Gürcan CENGİZ Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, ın mazeret belirterek toplantıya katılmaması sonucu 5 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

  Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 1

Özü: Belediye meclisimizde yapılan görüşmeler sonucunda;

                5393 sayılı Belediye Kanununun 25.maddesi gereğince Denetim Komisyonu üye sayısı işarı oyla yapılan oylamayla belediyemizde 2024 yılı için oluşturulacak Denetim Komisyonu üye sayısının 5 kişiden oluşmasına oy birliği ile gizli oyla yapılan oylama sonunda İlhan UYKUN (19) oy, Ali KARACA (19) oy, Hasan AYDIR (19) oy, Mehmet Halil CANBAZ  (19) oy, Şerafettin YÜNCÜOĞLU (19) oy alarak Belediye Denetim Komisyonu üyeliklerine oy çokluğu ile seçildiler.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:2

Özü: 22 Mayıs 2016 Tarihli ve 29719 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik" teki (II) sayılı sayılı Memur Boş Kadro Değişiklik Cetveli, (III) sayılı Memur Dolu Kadro Değişiklik Cetvelinin onaylanmasına, kararın gereği için bir örneğinin İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:3

Özü: İmar  ve  Bayındırlık Komisyonunun 05.12.2023 tarih ve 26 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Kepenekli Mahallesi 247 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulabilmesi için 8.08.2023 2023/642 tarih ile Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması tespit edilmiştir. Buna istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmış olup, hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanmasına, onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine,  oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:4

Özü: İmar  ve  Bayındırlık Komisyonunun 05.12.2023  tarih  ve  27  sayılı  kararı  doğrultusunda,  Belediye  Meclisimizin, 01.12.2023 tarihli toplantısında tetkik ve rapora bağlanmak üzere imar ve bayındırlık komisyonumuza havale edilen İlçemiz Kepenekli Mahallesi 232 parselde Güneş Enerji Santrali (GES) kurulabilmesi için 09.05.2023 2023/378 tarih ile Manisa Büyükşehir Belediye Meclisince onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planına istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı yapılması tespit edilmiştir. Buna istinaden 1/1.000 ölçekli Uygulama imar planı hazırlanmış olup, hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın onaylanmasına, onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi

Karar No:5

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 05.12.2023 tarih ve 28 sayılı kararı doğrultusunda, Cengiz Topel Mahallesi 321 ada 7 ve 12 parsellere yönelik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün 16.10.2023 tarihli ve 86860226 sayılı yazısındaki talebi incelenmiştir. Söz konusu parsellerde Halk Eğitim Merkezi Binası mevcut olmakla birlikte parsellerin Eğitim Alanı olacak şekilde planlanması için 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı ve 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği yapılması tespit edilmiş olup, yapılacak olan; 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı değişikliğinin onaylanmasına, onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği ve 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının Mekânsal Planlar Yapım Yönetmeliği’nin, İmar Planı İlkeleri başlıklı 21. maddesinin 2. bendine istinaden, eş zamanlı onama yetkisinin Manisa Büyükşehir Belediye Meclisine verilmesinin uygun olduğuna,  oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 9. Maddesi

Karar No:6

Özü: İlçemiz Çakmaklı Mahallesi tapunun 115 ada 8 parsele kayıtlı mülkiyeti Belediyemizle hisseli Avlulu Ev vasıflı taşınmazda 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerince yapılan işlem sonucu oluşan parseller arasında diğer hissedarı Murat GÜNER adına tescil işlemleri ilgili gerekli Taksim Sözleşmesi yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi

Karar No:7

Özü: İlçemiz Mütevelli mahallesinde mülkiyeti 12635733482 kimlik numaralı Zeki UNAT' a ait tapunun 209 ada 1 parselinde kayıtlı 459,64 m2' lik Arsa vasıflı taşınmaz İmar planında yeşil alan ve park olduğundan gelen talep doğrultusunda söz konusu taşınmaz ile mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Gümülceli mahallesi tapunun 113 ada 11 parselinde kayıtlı 471,70 m2 ' lik Arsa vasıflı taşınmazın 5393 sayılı Belediye Kanunun 18/e maddesi hükümlerine istinaden takas edilmesine, meclis kararının uygulanması ve şartlarının belirlemek üzere 5393 sayılı Belediye Kanunun 34/g maddesi hükümleri gereğince belediye encümenine yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesi

Karar No:8

Özü: Saruhanlı Adliyesi halen Saruhanlı Hükümet Konağında faaliyet göstermekte olup, hükümet konağı deprem yönetmeliği gereğince yıkılacağından Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü ve Saruhanlı Kütüphanesi tarafından önceden kullanılan ve İlçemiz Cumhuriyet mahallesi Cumhuriyet Meydanı No: 20 adresinde bulunan taşınmazın Saruhanlı Adliyesine 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ve 75. Maddesinin (d) bendi hükümlerine göre Saruhanlı Adliyesine bedelsiz olarak tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 12. Maddesi

Karar No:9

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Bahadır Mahallesi No: 136/ A adresinde bulunan dükkân vasıflı taşınmazın mahalle halkının talebi doğrultusunda Bahadır Mahallesi Muhtarlığına 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ve 75. Maddesinin (d) bendi hükümlerine göre bedelsiz olarak tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 13. Maddesi

Karar No:10

Özü: 5393 Sayılı Belediye Kanununun Zabıtanın Görev ve Yetkileri başlıklı 51 inci maddesinin 4 üncü paragrafına göre 2024 yılı Belediye Zabıta personelimize 5393 sayılı Belediye Kanununun 51 inci maddesinin 4 üncü fıkrası gereğince 2024 mali yılı için Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun (K) cetvelinin (B) Aylık Maktu Fazla Çalışma Ücreti başlıklı maddesinin "Ankara, İstanbul ve İzmir büyükşehir belediyeleri dışındaki diğer büyükşehirlerin belediye sınırları içerisindekiler için belirlenen 2.470,00- Türk Lirasını, aşmamak kaydıyla aylık maktu fazla çalışma ücretinin ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 14. Maddesi Ek Gündem  :(1)

Karar No:11

Özü: İlçemiz Saruhanlı merkez Tapunun 0 ada 12729 parselinde kayıtlı taşınmazda 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerince yapılan işlem sonucu oluşan parseller arasında Saruhanlı Belediyesi ve diğer hissedarları Ekrem CILLI, Bayram KARABAŞ, Bülent DURMAZ, Doğan DURMAZ, Ziyneti DURMAZ, Hanife SEVİMLİ adına tescil işlemleri ile ilgili gerekli Taksim sözleşmesi yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 15. Maddesi Ek Gündem  :(2)

Karar No:12

Özü: Belediyemiz SARBEL Danışmanlık Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ihtiyacı olan 2 adet ticari araç alınması için Sarbel A.Ş.'ye yetki verilmesine, Belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 16. Maddesi Ek Gündem  :(3)

Karar No:13

Özü: 01.10.2021 tarih ve 77 sayılı Meclis kararı ile satış yetkisi alınan Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çepnimuradiye Mahallesi tapunun eski 442 parselde yapılan ifraz işlemi sonucu oluşan yeni parsellerin satışı ve oluşan parsellerdeki cins değişikliğinden dolayı Belediye Emlak ve İstimlak Müdürlüğümüzce satış işlemi için araştırması yapılıp kararımızda mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların;

                a)5393 sayılı yasanın 18/e maddesine istinaden satışına, satış işlemleri için 5393 sayılı Kanunun 34/g maddesine istinaden Belediye Encümenine yetki verilmesine,

                b)Satışına karar verilen yukarıda Mahallesi, mevkii, ada, parsel, miktarı ve güncel rayiç değerleri belirtilen taşınmazların satış işlemleri önümüzdeki dönemde ve farklı yıllarda yapılması halinde o günkü yapılan araştırmalar sonucu Belediye Kıymet Takdir Komisyonunca belirlenen değerler esas alınarak Belediye Encümenince yeniden değerlendirme yapılmasına, oy çokluğu ile karar verildi.

Zeki BİLGİN                                 Selahattin ŞAHİN                               Mustafa ARGUZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi