02/02/2024 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

02/02/2024 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 02/02/2024 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR  

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Zeki BİLGİN, Hüseyin BAYSAL, Selahattin ŞAHİN,  Suat KARATAŞ, Özgür GÖKTOPRAK, Hüseyin ÇELİK, Adil KARADAĞ, Gürcan CENGİZ, Ahmet Zeki BOZKAYA, Ali ÇELEMEN, Ahmet GÖÇMEN, Ali KARACA, İlhan UYKUN, Cemal Gürsel MERTER, Mehmet Ali CANBAZ, Bayram KARABAŞ, Osman GÜMÜŞGÖNÜL, Şerafettin YÜNCÜOĞLU, , Esat Raşit HAÇİN, Ayşe OĞUZ’ un katılımı, Mustafa ARGUZ, Hasan AYDIR, Bayram Gür DEMİR, Eşref DOĞRUKIRAN, Mustafa Ercan BİLGİÇ, Ramazan MURDAN, ın mazeret belirterek toplantıya katılmaması sonucu 6 eksikle toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Zeki BİLGİN tarafından oturum açıldı.

  Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 14

Özü: Plan Bütçe Komisyonunun 10.01.2024 tarih ve 1 sayılı kararında belirtilen miktarlarda ilçemizdeki amatör spor kulüplerine yasada belirtildiği şekilde yardım yapılmasına oy birliği ile karar verildi. 

Gündemin 2. Maddesi

Karar No:15

Özü: 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanununun 7.maddesinin (f) fıkrası hükümleri doğrultusunda 15.000 m2 ve altı arazisi bulunan çiftçi vatandaşlarımıza (Kırsal Hizmetler Müdürlüğümüz bünyesinde Belediye Başkanlığımızca oluşturulacak komisyonca belirlenen kriterlere uygun olarak) zeytin kasası, sergi çulu, üzüm sepeti, mazot, buğday tohumu, gübre, posata, saman, desteği yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No:16

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2024 tarih ve 1 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Merkez Saruhan Mahallesine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Belediye Meclisimizin 04.08.2023 tarih ve 73 sayılı kararı ile onanmıştır. 03.10.2023 tarihinde Manisa Büyükşehir Belediye Meclisinde onaylanmak üzere sunulmuştur. Söz konusu imar planı Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2023 tarih ve 889 sayılı kararı ile kabul edilerek 14.11.2023 tarihinde askı işlemleri için Belediyemize gönderilmiştir. 20.11.2023-20.12.2023 tarihleri arasında ilan panomuzda ve Belediyemiz web sitesinde ilan edilmiştir. Askı sürecinde 9 adet itiraz olmuş olup, yapılan itirazlara ilişkin değerlendirmenin devam etmesine yönelik konunun imar ve bayındırlık komisyonunda kalmasına, oy birliği ile karar verilmiştir.

Gündemin 5. Maddesi

Karar No:17

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 10.01.2024 tarih ve 2 sayılı kararı doğrultusunda, 5393 sayılı Belediye Kanunun 18 maddesinin (n) bendi ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 81.maddesi hükümleri doğrultusunda, İlçemiz Kurtuluş Mahallesinde bulunan yola Kurtuluş Caddesi isminin verilerek "Kurtuluş Caddesi" olmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 6. Maddesi

Karar No:18

Özü:   Belediyemiz görev alanına giren konularla ilgili her türlü alınacak araç, gereç, malzeme, hizmet alımı ve yatırım konularında harcama yapılabilmesi için 5393 sayılı kanunun 68 / (d) - (e) maddesi hükmü doğrultusunda Belediyemiz 2023 yılı kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla (% 122,93) artırılan miktarı karşılığı kredinin belediyemiz görev alanına giren konularla ilgili her türlü alınacak araç, gereç, malzeme, hizmet alımı ve yatırım konularında harcama yapılabilmesi için İller Bankası veya yurtiçi/yurtdışı finans kuruluşlarından kullanılmasına,  kredi kullanabilmesi hususunda Belediye Başkanına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 7. Maddesi (Ek Gündem-1)

Karar No:19

Özü: 2024 yılı eğitim öğretim yılında İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okulların ihtiyacı olan her türlü bakım, onarım, tamirat, tadilat, peyzaj düzenlemesi vb. talepler ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. maddesine istinaden 2024 yılı eğitim öğretim yılında İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı resmi okulların ihtiyacı olan her türlü bakım, onarım, tamirat, tadilat, peyzaj düzenlemesi vb. işlerin Belediyemiz tarafından yapılmasına, belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 8. Maddesi (Ek Gündem-2)

Karar No:20

Özü: İlçemiz merkez ve mahallelerinde 2024 yılında yaşanabilecek olası bir yangın, deprem ve sel gibi doğal afetler sebebiyle afetten zarar gören vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda "ayni yardım” yapılmasına, giderlerin Belediyemiz 2024 yılı bütçesinin ilgili tertiplerinden ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.     

Gündemin 9. Maddesi (Ek Gündem-3)

Karar No:21

Özü: İlçemiz Paşaköy Mahallesi tapunun 205 Ada 17 Parselde kayıtlı taşınmazda 3194 sayılı İmar Kanunun 15. ve 16. maddelerince yapılan işlem sonucu oluşan parseller arasında Saruhanlı Belediyesi diğer hissedar İkbal ARGITLI adına tescil işlemleri ile ilgili gerekli Taksim sözleşmesi yapılmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 10. Maddesi (Ek Gündem-4)

Karar No:22

Özü: Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Çakmaklı Mahallesi tapunun 133 Ada 1 Parselinde kayıtlı 7352.79 m2'lik tarla vasıflı taşınmazın 800 m2'lik kısmının 5393 sayılı kanunun 18. maddesinin (e) bendi ve 75. Maddesinin (d) bendi hükümlerine göre Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan halı saha için söz konusu taşınmazın 20x40 metrelik kısmının kanunda belirtilen sürede tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 11. Maddesi (Ek Gündem-5)

Karar No:23

Özü:5393 sayılı Belediye Kanunun 20.maddesi gereğince 2024 yılı mart ayı olağan meclis toplantısının tatil edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 12. Maddesi (Ek Gündem-6)

Karar No:24

Özü: 2024 yılı Tarım aletleri ücret tarifesinin Plan Bütçe Komisyonun 02.02.2024 tarih ve 2 sayılı kararı doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.

 

Zeki BİLGİN                                 Selahattin ŞAHİN                                 Gürcan CENGİZ

Belediye Başkanı                           Meclis Tutanak Katibi                         Meclis Tutanak Katibi