29/04/2024 TARİHLİ MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

29/04/2024 TARİHLİ MECLİS OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAĞI

MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 29/04/2024 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI TUTANAK ÖZETLERİDİR.

 

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağanüstü toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Ekrem CILLI, Alp Serdar TUĞSAL, Ramazan Hakan ULAK, İsmail ALABAY, Abdullah TURGUT, Tuncay ANADOLU, İbrahim ERSELVİ, Vedat KARA, Fatih YÜNCÜOĞLU, Hüseyin SARIÇALI, Mustafa PALALI, Murat GÜLERYÜZ, Ahmet GÖKÇEN,  Hikmet CEYLAN, İhsan ÖZDEMİR, İsa SAVAŞÇI,   Hasan LEVENT, Bayram YILDIRIM, Süheyla NEŞELİ, Hüseyin GÜNDÜZ, Özgür GÖKTOPRAK, Özgür        KARAKUZU, Şule ÖZSEYHAN, Rukiye KOCATUĞ, İsmail KARADAĞ, Tuncay ÖZEL’in katılımı ile toplanıp, saat 11:00’de Belediye Başkanı Ekrem CILLI tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No: 37

Özü: 02.02.2024 Tarih ve 18 nolu Meclis Kararında bahsi geçen Belediyemiz görev alanına giren konularla ilgili her türlü alınacak araç,  gereç,  malzeme,  hizmet alımı ve yatırım konularında harcama yapılabilmesi için 5393 sayılı kanunun 68/(d)-(e) maddesi hükmü doğrultusunda Belediyemiz 2023 yılı kesinleşmiş bütçe gelirleri toplamının 213 sayılı Vergi Usul Kanununda belirlenen yeniden değerleme oranıyla (%122,93) arttırılan miktarı karşılığı kredinin kullanılmış tutarından kalan miktarın aynı amaçla İller Bankası veya yurtiçi/yurtdışı finans kuruluşlarından kredi kullanılmasına, İller Bankası A.Ş. ve Özel Bankalar adına ipotek ve rehin edilmesine, kredi ile devam eden işlemleri yürütmeye ve Belediyemiz mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü, İller Bankası A.Ş. Kamu ve Özel Bankalara ipotek vermeye Belediyemizin her türlü hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. Kamu ve Özel Bankalara terhin ve temlik etmeye Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. Kamu ve Özel Bankalara rehin vermeye, İller Bankası A.Ş. Kamu ve Özel Bankalardan teminat mektubu alıp vermeye, İller Bankası mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu iş ile ilgili her türlü işlemi yapmaya alınacak bu kredi için her türlü evrakı imzalamaya ve taahhüt vermek için Belediye Başkanı'na yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 2. Maddesi

Karar No: 38

Özü: 5393 sayılı Belediye Kanunun 68’inci maddesinin e fıkrası (Belediye ve bağlı kuruluşları ile bunların sermayesinin yüzde ellisinden fazlasına sahip oldukları şirketler, en son kesinleşmiş bütçe gelirlerinin, 213 sayılı Vergi Usul Kanununa göre belirlenecek yeniden değerleme oranıyla artırılan miktarının yılı içinde toplam yüzde onunu geçmeyen iç borçlanmayı belediye meclisinin kararı; yüzde onunu geçen iç borçlanma için ise meclis üye tam sayısının salt çoğunluğunun kararı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının onayı ile yapabilir.) hükmü gereğince yüzde onunu geçen iç borçlanma için belediyemiz görev alanına giren konularla ilgili her türlü alınacak araç, gereç, malzeme, hizmet alımı ve yatırım konularında harcama yapılabilmesi için iller bankası veya yurtiçi/yurtdışı finans kuruluşlarından kredi kullanılabilmesi İller Bankası A.Ş. ve özel bankalar adına ipotek ve rehin edilmesine kredi ile devam eden işlemleri yürütmeye ve belediyemiz Mülkiyetindeki her türlü gayrimenkulü İller Bankası A.Ş. Kamu ve Özel Bankaları ipotek vermeye Belediyemizin her türlü hak ve alacaklarını İller Bankası A.Ş. kamu ve özel bankalara terhin ve temlik etmeye Belediyemize ait her türlü ticari işletmeyi İller Bankası A.Ş. Kamu ve Özel Bankalara rehin vermeye, İller bankası A.Ş. Kamu ve Özel Bankalarından teminat mektubu alıp vermeye, İller Bankası mevcut mevzuatı ve bundan meydana gelebilecek her türlü değişiklik çerçevesinde krediye konu iş ile ilgili her türlü işlemi yapmaya alınacak bu kredi için her türlü evraka imzalamaya ve taahhüt vermek için Belediye Başkanına yetki verilmesine, oy birliği ile karar verildi.

 

Ekrem CILLI                                                    Tuncay ANADOLU                          Fatih YÜNCÜOĞLU

Belediye Başkanı                                              Mec. Tutanak Katibi                        Mec. Tutanak Katibi