07/06/2024 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI

07/06/2024 TARİHLİ MECLİS OLAĞAN TOPLANTI TUTANAĞI MANİSA SARUHANLI BELEDİYE MECLİSİNİN 07/06/2024 TARİHİNDE YAPTIĞI OLAĞAN TOPLANTISI TUTANAK ÖZETLERİDİR.

5393 Sayılı Belediye Kanununun 20.maddesine göre olağan toplantısını yapmak üzere toplanan Belediye Meclisi, yapılan yoklama sonunda; Belediye Başkanı Ekrem CILLI, Alp Serdar TUĞSAL, Ramazan Hakan ULAK, İsmail ALABAY, Abdullah TURGUT, Tuncay ANADOLU, İbrahim ERSELVİ, Vedat KARA, Fatih YÜNCÜOĞLU, Hüseyin SARIÇALI, Mustafa PALALI, Murat GÜLERYÜZ, Ahmet GÖKÇEN,  Hikmet CEYLAN, İhsan ÖZDEMİR, İsa SAVAŞÇI,   Hasan LEVENT, Bayram YILDIRIM, Süheyla NEŞELİ, Hüseyin GÜNDÜZ, Özgür GÖKTOPRAK, Özgür        KARAKUZU, Şule ÖZSEYHAN, Rukiye KOCATUĞ, İsmail KARADAĞ, Tuncay ÖZEL’in katılımı ile toplanıp, saat 15:00’de Belediye Başkanı Ekrem CILLI tarafından oturum açıldı.

Gündemin 1. Maddesi

Karar No:46

Özü: İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Saruhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan her türlü bakım, onarım, tamirat, tadilat, peyzaj düzenlemesi vb. talepler ile ilgili olarak 5393 sayılı Belediye Kanununun 75. Maddesinin (a)  bendi hükümlerine istinaden İlçemiz sınırları içerisinde bulunan Saruhanlı İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı sağlık kuruluşlarının ihtiyacı olan her türlü bakım, onarım, tamirat, tadilat, peyzaj düzenlemelerinin Belediyemiz tarafından yapılmasına, belediye meclisimizce oy birliği ile karar verildi

Gündemin 2. Maddesi

Karar No: 47

Özü: 09.05.2024 tarih ve 4 sayılı Plan ve Bütçe Komisyon kararı doğrultusunda 2014-2019 ve 2019-2024 yılları arasında alınmış/alınan mülkiyeti belediyemize ait tüm taşınmaz parselleri için toptan satış yetkisi verilen meclis kararlarının iptaline, bundan böyle satışı yapılması düşünülen taşınmazlar için mevzuat hükümleri gereğince belediye meclisinden satış yetkisi alınmasına, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 3. Maddesi

Karar No: 48

Özü: İlçemiz Büyükbelen Mahallesi Karanfil Sokak No: 4/4 Kat:2 Daire:4 ve tapunun 325 ada 3 parselinde kayıtlı ve mülkiyeti Belediyemize ait taşınmazın İlçe Müftülüğüne 5393 sayılı kanunun 18. Maddesinin (e) bendi ve 75. Maddesinin (d) bendi hükümlerine göre İlçe Müftülüğüne bedelsiz olarak tahsis edilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 4. Maddesi

Karar No: 49

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.05.2024 tarih ve 3 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Saruhan Mahallesine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli uygulama imar planına ilişkin 20.11.2023-20.12.2023 askı sürecinde yapılan 9 adet itiraz İmar ve Bayındırlık komisyonunca incelenmiş olup, İlçemiz merkez Saruhan Mahallesi uygulama imar planına askı süresinde yapılan itirazların değerlendirilmesi için itirazlara yönelik yerinde tespit yapılması için konunun İmar ve Bayındırlık komisyonunda kalmasına, oy birliği ile karar verildi. 

Gündemin 5. Maddesi

Karar No: 50

Özü: İmar ve Bayındırlık Komisyonunun 08.05.2024 tarih ve 4 sayılı kararı doğrultusunda, İlçemiz Cengiz Topel Mahallesi 959 ve 6163 nolu parsellerde hazırlanan, 1/1.000 ölçekli uygulama imar planı değişikliğinin, onaylı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar planına uygun olarak hazırlandığı tespit edildiğinden 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı'nın onaylanmasına,  onaylanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nın 5216 sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu gereğince Büyükşehir Belediye Meclisine sunulmak üzere Manisa Büyükşehir Belediyesi ilgili dairesine gönderilmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 13. Maddesi

Karar No: 51

Özü: Saruhanlı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Yönetmeliği'nin 6'ıncı maddesinin (f) bendine istinaden 2024 yılında yapılacak olan muhtaç aylığı yardım miktarının en çok 3.500,00 TL. olarak belirlenmesine, yapılacak yardımlarda Sosyal Yardım Yönetmeliğinde belirtilen İnceleme ve Değerlendirme komisyonunun bu miktarın üzerinde olmamak kaydıyla belirlediği miktarın muhtaç aylığı yardımı alanlara ödenmesine, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 14. Maddesi

Karar No: 52

Özü: Belediye Meclisimizin 09/05/2024 tarihli toplantısında Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen ve Plan ve Bütçe Komisyonunun 09.05.2024 tarih ve 05 sayılı raporu doğrultusunda 2024 yılı Çim Biçme Traktörü, Motorlu Tırpan, Çim Biçme Makinesi, Motorlu Testere, Çim Budama Makinesi ücret tarifelerinin kabulüne, oy birliği ile karar verildi.

Gündemin 15. Maddesi (Ek Gündem: 1)

Karar No: 53

Özü: 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun 97.maddesine göre belediye meclisimizce düzenlenen Belediyemize ait Sosyal Tesisler Kafeterya İşletmesi ücretlerinin düşük kaldığı tespit edildiği ve Belediye Meclisimizin 07/06/2024 tarih birinci birleşiminde Plan ve Bütçe Komisyonuna havale edilen konunun 07.06.2024 tarihli meclisimizin ikinci birleşiminde görüşülen Plan ve Bütçe Komisyonunun 07.06.2024 tarih ve 6 sayılı raporu doğrultusunda kabulüne oy birliği ile karar verildi.     

 

Ekrem CILLI                                                    Tuncay ANADOLU                          Fatih YÜNCÜOĞLU

Belediye Başkanı                                              Mec. Tutanak Katibi                        Mec. Tutanak Katibi