İmar ve Şehircilik Müdürlüğü'nden Duyuru

İlçemiz İshakçelebi Mahallesi onaylı Uygulama İmar Planında, 33-S -3 ve 33-S-4 imar paftaları içinde kalan ve ekli düzenleme sınır haritasında, sınırları belirlenmiş olan, tapunun; 249 - 252 - 253 - 257 - 258 - 1790 - 1896 - 1818 - 109 ada 1 parsel ve ihdas parsellerinin bulunduğu imar adalarında, 3194 sayılı İmar Kanununun Arazi ve Arsa düzenlemesi başlığı altında 18. Maddesi gereğince düzenleme dosyası incelenerek Saruhanlı Belediyesinin 11.06.2021 tarih ve 193 sayılı kararı ile düzenleme sınırının kabulü ve ada düzenlemesi yapılmasına karar verilmiş ve Manisa Büyükşehir Belediye Başkanlığının 06.07.2022 tarih ve 2022/2906 sayılı Encümen Kararı ile onaylanmıştır.

 Söz konusu 3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesi gereği parselleri gösteren düzenleme dosyası ve dağıtım cetvellerinin, Belediyemiz İlan Panosunda, İlçemizde faaliyet gösteren yerel gazetelerin birinde ve Belediyemiz internet sitesinde 19.08.2022 ile 19.09.2022 tarihleri arasında bir ay süre ile askıya çıkarılmıştır.

DOP Hesabı

Düzenleme Sınırı

Encümen Kararı

İmar Parseline Sıralı

Kadastro Parseline Sıralı

Kroki